Asansör Yönetmeligi 
Asansör Standartlari

15.02.2003 Cumartesi
Sayi: 25021 (Asil)

Asansör Yönetmeligi (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanligindan:

BIRINCI BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci; Imar Kanunu ve buna bagli imar yönetmeliklerine göre insa edilen binalarda, insan ve yük tasimasinda kullanilan asansörlerin ve güvenlik aksamlarinin projelendirilmesi, tasarimi,
imali, montaji ve bakimi gerektigi gibi yapildiginda ve isletilmesinde kullanicilarin sagligini ve güvenligini tehlikeye atmayacak sekilde piyasaya arz edilmelerini teminen; tasarim ve imalat asamalarinda uyulmasi gereken temel saglik ve güvenlik kurallari ile takip edilmesi gereken uygunluk degerlendirme islemlerini ve uygunluk degerlendirmesi yapacak onaylanmis kuruluslarin görevlendirilmesinde dikkate alinacak asgari kriterleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik kapsamina iliskin hususlar asagida belirtilmistir.
a) Bu Yönetmelik, binalarda ve insaatlarda, sürekli olarak kullanilan asansörleri ve Ek-IV'de listelenen asansörlerde kullanilacak güvenlik aksamlarini kapsar.
Esnek olmayan raylar boyunca hareket etmese bile, sabit bir hat üzerinde hareket eden asansörler bu Yönetmeligin kapsamindadir (örnegin; makas asansörleri).
Asansörler için bu Yönetmelikte belirtilen risklerin tamami veya bir bölümü belirli yönetmeliklerin kapsamina giriyorsa, bu Yönetmelik söz konusu belirli yönetmeliklerin yürürlüge giris tarihinden önceki bu tür asansörlere
uygulanmaz veya uygulamasi durdurulur.
b) Bu Yönetmelik, asagida belirtilen asansörleri kapsamaz.
1) Kamu veya özel, insan tasimaciligina yönelik asma kablolu demiryollarini da kapsayan kablolu havai hatlari,
2) Askeri veya güvenlik amaçli özel tasarimlanmis ve yapilmis asansörleri,
3) Maden ocagi vinçleri,
4) Sahne asansörleri,
5) Nakil vasitalarina monte edilmis asansörleri,
6) Makinelere bagli ve sadece çalisma yerine giris amaçli asansörleri,
7) Disli Rayda çalisan trenleri,
8) Insan veya insan ve yüklerin tasinmasi amaçli asansörlere yönelik insaat alaninda kullanilan santiye asansörleri.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 4703 sayili Ürünlere Iliskin Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanun ve 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanuna dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlik : Sanayi ve Ticaret Bakanligini,
b) Müstesarlik: Dis Ticaret Müstesarligini,
c) Komisyon : Avrupa Birligi Komisyonunu,
d) Asansör : Binalarda ve insaatlarda, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15ĝ'den fazla bir açi olusturan sabit raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olan ve;
- Insanlarin,
- Insanlarin ve yüklerin ve
- Kabine girilebiliyorsa, yani bir kisi zorlanmadan kabine girebiliyorsa ve kabin içine ya da kabin içindeki bir kisinin kolayca ulasabilecegi sekilde yerlestirilmis kontrollerle teçhiz edilmis ise, sadece yüklerin tasinmasina
yönelik bir tertibati,
e) Model asansör: Teknik dosyasinda, objektif degerler ile tanimlanan ve benzer güvenlik aksamini kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik kurallarini nasil karsilanacaginin gösterildigi numune asansörü;
(Model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarini olusturan asansörler arasinda izin verilen tüm varyasyonlar azami ve asgari degerleriyle birlikte teknik dosyada açikça belirtilmelidir.
Temel güvenlik kurallarini saglamak bakimindan muhtelif ekipmanin
benzerligi hesaplama ve/veya tasarim planlari gösterilebilir.)
f) Asansör Firmasi: Bu Yönetmelik kapsamindaki asansörlerin tasarimindan, imalatindan, montajindan, projesinden, bakimindan, isletme ruhsatindan ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne adini, ticari markasini veya ayirt edici isaretini koyarak CE isaretini ilistiren ve AT uygunluk beyanini düzenleyen gerçek veya tüzel kisileri; asansör firmasinin Türkiye disinda olmasi halinde, asansör firmasi tarafindan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçiyi; ayrica asansörün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenligine iliskin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kisi
veya kurulusu,
g) Güvenlik aksami: Ek-IV'de listelenen asansör aksam ve parçalarini, h) Güvenlik aksami imalatçisi: Bu Yönetmelik kapsamindaki asansörlerin güvenlik aksaminin tasarimindan, imalatindan, piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne CE isaretini ilistiren ve AT uygunluk beyanini düzenleyen gerçek veya tüzel kisi veya kurulusu; güvenlik aksami imalatçi firmasinin Türkiye disinda olmasi halinde, güvenlik aksami imalatçi firmasi tarafindan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçiyi; ayrica güvenlik aksaminin tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenligine iliskin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kisiyi,
i) Modül: Bu Yönetmelik geregince, asansörün veya güvenlik aksaminin tasidigi risklere göre hangi uygunluk degerlendirmesi islemlerine tabi tutulacagini gösteren yollardan her birini,
j) CE Uygunluk isareti: Bu Yönetmelik kapsamindaki asansörlerin veya güvenlik aksamlarinin veya asansörlerin imalinde kullanilan asansörle ilgili diger ekipman, aksam ve parçalarin çalisirken veya kullanirken çevrenin ve
insanlarin saglik ve güvenligini veya söz konusu ise mallarin güvenligini tehdit etmeyecek nitelikte oldugunu belirten, bu Yönetmelikte yer alan temel saglik ve güvenlik kurallarina, teknik düzenlemede yer alan kurallara uygun oldugunu ve tüm uygunluk degerlendirmesi islemlerine tabi tutuldugunu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunlugunu gösteren isareti,
k) Temel Güvenlik Kurallari: Asansörün/güvenlik aksaminin insan sagligi ve güvenligi veya söz konusu ise mallarin güvenliginin korunmasi açisindan sahip olmasi gereken asgari saglik ve tüketicinin korunmasi açisindan sahip olmasi gereken asgari güvenlik kosullarini,
l) Uygunluk Degerlendirmesi: Asansör veya güvenlik aksaminin bu Yönetmelige uygunlugunun denenmesi ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine iliskin her türlü faaliyeti,
m) Uygunluk Degerlendirmesi Kurulusu: Asansör veya güvenlik aksaminin bu Yönetmelige uygunlugunun denenmesi ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine iliskin faaliyette bulunan özel veya kamu kurulusunu,
n) Onaylanmis Kurulus: 4703 sayili Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk Degerlendirme Kuruluslari ile Onaylanmis Kuruluslara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk degerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene
ve/veya belgelendirme kuruluslari arasindan Bakanlik tarafindan belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kurulusunu,
o) Standart: Üzerinde mutabakat saglanmis olan, kabul edilmis bir kurulus tarafindan onaylanan, mevcut sartlar altinda en uygun seviyede bir düzen kurulmasini amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanimlar için bu Yönetmelik kapsamindaki asansörün veya güvenlik aksami veya diger aksamin özellikleri, isleme ve imalat yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, isaretleme, etiketleme ve uygunluk degerlendirmesi islemleri hususlarindan biri veya birkaçini belirten ve uyulmasi ihtiyari olan düzenlemeyi,
ö) Ulusal Standart: Bu Yönetmelik kapsamindaki asansör veya güvenlik aksami veya diger aksamlara yönelik Türk Standartlari Enstitüsü tarafindan hazirlanan standartlari,
p) Uyumlastirilmis Ulusal Standart: Bu Yönetmelik kapsamindaki asansör veya güvenlik aksami veya diger aksamlara yönelik uyumlastirilmis Avrupa standardini uyumlastiran ve Türk Standartlari Enstitüsü tarafindan Türk Standardi olarak kabul edilip yayimlanan standardi,
r) Uyumlastirilmis Avrupa Standardi: Bu Yönetmelik kapsamindaki asansör veya güvenlik aksami veya diger aksamlara yönelik Avrupa Birligi Komisyonunun talimati üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kurulusu tarafindan hazirlanan ve Avrupa Topluluklari Resmi Gazete'sinde ismi yayimlanan standardi,
s) AT Uygunluk Beyani: Asansör firmasinin veya güvenlik aksami imalatçisinin piyasaya arz ettigi asansörün veya güvenlik aksaminin bu Yönetmelik hükümlerine uygunlugunu beyan ettigi belgeyi,
s) AT Tip Inceleme Belgesi: Onaylanmis kurulus tarafindan düzenlenerek asansör firmasina verilen asansör veya güvenlik aksaminin bu Yönetmelik hükümlerine uygunlugunu gösteren belgeyi,
t) Piyasaya arz: Asansör firmasinin asansörü kullaniciya hazir hale getirdigi ilk durumu veya güvenlik aksami imalatçisi veya diger aksam imalatçilarinin imal ettikleri aksamlari, asansör firmasina tedarik ve
kullanimi amaciyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer almasi için hazir hale getirdigi ilk durumu,
u) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bu Yönetmelik kapsamindaki asansörün veya güvenlik aksaminin veya diger aksamlarin piyasaya arzi veya dagitimi asamasinda veya bunlar piyasada veya kullanimda iken bu Yönetmelige uygun olarak imal edilip edilmediginin ve güvenli olup olmadiginin Bakanlik
tarafindan denetlenmesi veya denetlettirilmesini,
ü) Bina sorumlusu: Asansörün, bu Yönetmelik kurallarina uygun olarak güvenli bir sekilde çalismasini saglamak amaciyla düzenli olarak bakimini ve onarimini ve kontrolünü yaptirmaktan sorumlu olan, binanin maliki, kat maliki veya bunlarin yetki verdigi kisi veya kurulusu,
v) Yetkili Servis: Bu Yönetmelik kapsaminda yer alan asansörlerin bakimi ve onarimi için asansör firmasi tarafindan yetkilendirilen özel veya tüzel kisiyi,
y) Ürün: Asansörü ve/veya asansör aksam ve parçalarini,
z) Isletme Ruhsati: Bu Yönetmelik kapsaminda piyasaya arz edilen asansörün; avan ve tatbikat projelerine, standartlara ve bu Yönetmeligin temel kurallarina ve teknik düzenlemelere uygunlugunun belgelenmesini müteakip, binanin bagli bulundugu Belediye veya belediye hudutlari disinda Valilik tarafindan verilen, asansörün kullanilmasinda can ve mal güvenligi açisindan bir sorun olmadigini belirten belgeyi,
za) Asansör yaptiricisi: Asansörün tesisi için asansör firmasi ile sözlesme yapan özel veya tüzel kisileri,
zb) Elektrik Projesi: Tesis edilecek asansörün tipine göre elektrikli kumanda, kontrol, emniyet sistemleri, sinyal sistemleri ve genel tahrik güç vb. sistemlerini ihtiva eden elektrik akim yollarini gösteren projeleri,
bunlarin birbirinden ayrilmaz bir bütün olusturdugunu,
zc) Proje: Yapilacak tesisin hesaplarini, elektrik projelerini, ölçülerini ve binaya yerlesik seklini kapsayan komple tasarimi,
zd) Insaat Mahalli: Yapilarda asansör kabininin çalisacagi kuyu ile tahrik ve kumanda elemanlarinin bulundugu mahallini,
ze) Trafik Hesabi: Bina sekil ve ihtiyaçlarina göre asansörün adet, hiz, kapasite, kumanda ve kullanma sekillerini en ekonomik biçimde tespit eden hesap tarzini,
zf) Yillik Kontrol: Asansörün emniyet ve isletme yönünden standartlara uygun sekilde çalistiginin yilda en az bir defa yetkili bir mühendis tarafindan kontrol edilmesini,
ifade eder.

IKINCI BÖLÜM
Temel Güvenlik Kurallari ve Standartlar
Temel Güvenlik Kurallari
Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamina giren asansörler, Ek-I'de belirtilen temel saglik ve güvenlik kurallarini yerine getirmek zorundadir. Bu Yönetmelik kapsamindaki güvenlik aksamlari, Ek-I'de getirilen temel
saglik ve güvenlik sartlarini karsilamali veya monte edildikleri asansörde söz konusu temel kurallari saglamalidir.

Standartlar
Madde 6- Standartlara iliskin hususlar asagida belirtilmistir.
a) Bir uyumlastirilmis stantart bir veya daha fazla temel saglik ve güvenlik geregini kapsamasi durumunda,
1) Bu standarda uygun imal edilen asansörlerin 5 inci maddedeki ilgili temel kurallara uygun oldugu kabul edilir veya,
2) Bu standarda uygun imal edilen, güvenlik aksaminin dogru olarak monte edildikleri asansörlerin ilgili temel kurallara uymasini saglamak için uygun oldugu kabul edilir.
b) Bakanlik, uyumlastirilmis ulusal standartlarin isim ve numaralarini Resmi Gazete'de yayimlar. Bakanlik bu bilgileri Müstesarlik araciligi ile Komisyona bildirir.
c) Bakanlik, uyumlastirilmis Avrupa standardinin bulunmadigi durumda, Ek-I'de yer alan asgari temel saglik ve güvenlik kurallarinin dogru uygulanmasi için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik
özellikler hakkinda ilgili taraflara bilgi vermek için gerekli önlemleri alir.
d) Bakanlik, (a) bendinde belirtilen uyumlastirilmis ulusal standartlarin veya bu standartlarin esas aldigi Avrupa standartlarinin 5 inci maddede belirtilen güvenlik sartlarini tamamen saglamadigini tespit etmesi durumunda, konuyu Müstesarlik araciligi ile Komisyona bildirir. Komisyon konu üzerinde yapacagi degerlendirmeyi müteakiben, söz konusu uyumlastirilmis Avrupa standardini ve bunu uyumlastiran uyumlastirilmis ulusal standardin yayimdan çekilmesi gerektigini bildirmesi halinde, Bakanlik söz konusu uyumlastirilmis ulusal standardi Resmi Gazete'deki yayimlanan listeden çikarir.
e) Ek-XV'de Türk Standartlari Enstitüsü tarafindan uyumlastirilan mevcut uyumlastirilmis standartlar verilmistir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Degerlendirmesi Islemleri, "CE" Isaretlemesi,
CE Uygunluk Isaretinin Usulsüz Kullanimi
Uygunluk Degerlendirmesi Islemleri
Madde 7- Güvenlik aksamlari ve asansörler için uygunluk degerlendirme islemleri asagida belirtilmistir.
A- Güvenlik aksamlari için uygunluk degerlendirmesi islemleri:
Ek-IV'de belirtilen güvenlik aksamlarinin piyasaya sürülmesinden önce, güvenlik aksami imalatçisi tarafindan asagidaki islemler yapilmalidir.
a) Güvenlik aksamina asagida belirtilen uygunluk degerlendirmesinden birisi uygulanir.
1) Güvenlik aksami modeli, Ek-V'e göre AT tip incelemesine ve Ek-XI'e göre onaylanmis bir kurulus tarafindan yapilacak imalat denetimine sunulur veya, 2) Güvenlik aksami modeli Ek-V'e göre AT tip incelemesine sunulur ve Ek-VIII'e göre imalat denetimine yönelik bir kalite güvence sistemi isletilir
veya,
3) Güvenlik aksami modeli için Ek-IX'a göre tam kalite güvence sistemi isletilir.
b) Kullanilan Ekte (duruma göre Ek-VIII, Ek-IX veya Ek-XI) verilen sartlari dikkate alarak, her güvenlik aksamina CE isareti ilistirilir ve Ek-II'de listelenen bilgiyi içeren AT uygunluk beyani düzenlenir.
c) Güvenlik aksami imalatçisi AT uygunluk beyaninin bir kopyasini güvenlik aksaminin son imalat tarihinden itibaren 10 yil süreyle muhafaza eder.
B- Asansör için uygunluk degerlendirmesi islemleri:
Piyasaya sürülmeden önce bir asansörün asagidaki islemlerden birinden geçmesi gerekmektedir.
a) Asansör, eger Ek-V'de bahsedilen AT tip incelemesi yapilan bir asansöre göre tasarimlanmissa;
1) Ek-VI'da belirtilen son muayene veya,
2) Ek-XII'de belirtilen asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV'de belirtilen imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip, monte edilir ve deneyleri yapilir.
Tasarim, montaj ve deney safhalarina yönelik islemler ayni asansör üzerinde yapilabilir. Veya;
b) Asansör, Ek-V'de bahsedilen AT tip incelemesi yapilan bir model asansöre göre tasarimlanmissa;
1) Ek-VI'da sözü edilen son muayene veya,
2) Ek-XII'de sözü edilen asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV'de sözü edilen imalat kalite güvence sistemi, uygulanarak imal edilir, monte ve deneyleri yapilir. Veya;
c) Asansör, uyumlastirilmis standartlara tam olarak uygun degil ise, tasarim incelemesinin eslik ettigi Ek-XIII'e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan bir asansöre göre tasarimlanmissa;
1) Ek-VI'da belirtilen son muayene veya,
2) Ek-XII'ye uygun olarak asansör kalite güvence sistemi veya,
3) Ek-XIV'e uygun olarak imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip monte edilir ve deneyleri yapilir. Veya;
d) Asansöre bir onaylanmis kurulus tarafindan Ek-X'da belirtilen birim dogrulama islemi yapilir. Veya;
e) Asansör Ek-XIII'e göre tam kalite güvence sistemine tabi tutulur, eger bu kalite güvence sistemi ilgili uyumlastirilmis standartlara tamamen uygun degilse, tasarim incelenir.
Yukarida bahsedilen (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlarda tasarimdan sorumlu kisi imalat isleminden, montajdan ve deneyden sorumlu kisiye mutlak güvenlikle çalisabilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi saglamalidir.
C) Asansör firmasi, bu maddenin (B) fikrasinda sözü edilen bütün durumlarda asagida belirtilen hususlari yerine getirir.
a) Kullanilan Ekte (duruma göre Ek-VI, Ek-X, Ek-XII, Ek-XIII veya Ek-XIV) verilen sartlari dikkate alarak asansöre CE isaretini ilistirir ve Ek-II'de listelenen bilgiyi içeren bir AT uygunluk beyani düzenler,
b) Asansörün piyasaya sürülme tarihinden itibaren 10 yil süreyle AT uygunluk beyaninin bir kopyasini muhafaza eder.
c) Bakanlik; Komisyonun, Avrupa Birligi üyesi ülkelerin ve diger onaylanmis kuruluslarin istemeleri halinde, uygunluk beyaninin ve son muayeneye iliskin deney raporlarinin bir kopyasini asansör firmasindan temin
edebilir.

CE Uygunluk Isareti
Madde 8- CE uygunluk isaretine iliskin hususlar asagida belirtilmistir.
a) CE uygunluk isareti "CE" harflerinden ibarettir. Kullanilacak isaretin sekli Ek- III'de verilmistir. CE uygunluk isaretinin ilistirilmesinde ve
kullanilmasinda 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan CE Uygunluk Isaretinin Ürüne Ilistirilmesine ve Kullanilmasina Dair Yönetmeligin 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.
b) CE uygunluk isareti, Ek-I'in "Genel" baslikli bölümünün madde 5'ine uygun olarak her asansör kabinine açikça ve görülebilir sekilde, Ek-IV'de listelenen güvenlik aksaminin her birine, eger mümkün degilse güvenlik
aksamina ayrilmayacak biçimde takilan bir etiketin üzerine ilistirilir.
c) Üçüncü taraflari CE uygunluk isaretinin anlami ve sekli açisindan yaniltacak isaretlerin asansörlere veya güvenlik aksamlarina takilmasi yasaktir. CE uygunluk isaretinin görünebilirligini ve okunabilirligini
azaltmamasi sartiyla, diger herhangi bir isaret asansörlere veya güvenlik aksamlarina ilistirilebilir.

CE Uygunluk Isaretinin Usulsüz Kullanimi
Madde 9- Bu Yönetmeligin 13 üncü maddesinin hükümleri sakli kalmak
kaydiyla;
a) Bakanlik, CE uygunluk isaretinin uygun olmayan bir sekilde ilistirildigini tespit etmesi durumunda, asansörü monte eden asansör firmasi veya güvenlik aksaminin imalatçisi asansörün veya güvenlik aksaminin CE
uygunluk isaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasini saglamakla ve yapilan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür.
b) Uygun olmama durumu devam ediyorsa, Bakanlik, söz konusu güvenlik aksaminin piyasaya arzinin kisitlanmasina veya yasaklanmasina veya asansörün piyasadan çekilmesini ve kullaniminin yasaklanmasina iliskin tüm önlemleri alir.
Bakanlik bu durumu ve yapilan islemleri Müstesarlik araciligi ile Komisyona ve Avrupa Birligi üyesi ülkelere bildirir.
c) Asansör firmasinin veya güvenlik aksami imalatçisinin bu Yönetmeligin yükümlülüklerine uymamasi durumunda, asansörü veya güvenlik aksamini piyasaya arz eden kisi, bu yükümlülüklerden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Piyasaya Arz
Madde 10- Bu Yönetmelige uygun olarak imal edilmis asansörlerin veya güvenlik aksamlarinin piyasaya arzi ve serbest dolasimina iliskin esaslar asagida belirtilmistir.
a) Dogru bir biçimde projelendirilen, imalati, montaji ve her ay bakimi yapilan ve amacina uygun olarak kullanilan bu Yönetmelik kapsaminda yer alan ve sadece insan sagligini ve güvenligini, yerine göre mallarin güvenligini tehlikeye atmayan asansörlerin piyasaya arz edilmesine ve hizmete konulmasina
izin verilir.
Bu Yönetmelik kapsamina giren güvenlik aksaminin piyasaya arzina veya hizmete sokulmasina, monte edildikleri asansörlerin dogru bir biçimde montaji ve bakimi yapildiginda ve amacina uygun olarak kullanildiginda, sadece insan sagligi ve güvenligini veya söz konusu ise mallarin güvenligini tehlikeye
atmamalari halinde izin verilir.
b) Bu Yönetmelige uygun asansörlerin ve/veya güvenlik aksaminin piyasaya arz edilmeleri veya hizmete konulmalari yasaklanamaz, sinirlanamaz veya engellenemez.
c) Güvenlik aksami imalatçisinin beyan ettigi, bu Yönetmelik kapsamindaki asansörlere takilmasi düsünülen bu Yönetmelige uygun aksam ve parçalarin piyasaya sürülmesi yasaklanmaz, sinirlanmaz veya engellenmez.
d) CE uygunluk isaretini tasiyan ve beraberinde Ek-II'de belirtilen AT Uygunluk Beyani bulunan asansörlerin ve güvenlik aksamlarinin bu Yönetmeligin Üçüncü Bölümünde (7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler) belirtilen uygunluk degerlendirme islemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerinin tümüne uydugu kabul edilir.
e) Ticaret fuarlarinda, sergilerde, gösterilerde ve benzeri durumlarda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarinin asansörü monte eden firma veya güvenlik aksamlarinin imalatçisi veya yetkili temsilcileri tarafindan uygun hale getirilene kadar satisa çikarilamayacaginin
görünür bir isaretle açikça belirtilmesi kaydiyla, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine uymayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarinin sergilenmesi engellenemez. Gösteriler sirasinda, kisilerin korunmasi için yeterli güvenlik tedbirleri alinmalidir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Madde 11- Bakanlik, asansörlerin veya güvenlik parçalarinin piyasa gözetimi ve denetimini 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik'te
belirtilen hükümler çerçevesinde yapar veya yaptirir.

BESINCI BÖLÜM
Onaylanmis Kurulus
Onaylanmis Kurulus
Madde 12- Bakanlik, Yönetmeligin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk degerlendirme islemlerinde faaliyet gösterecek Onaylanmis Kuruluslarin tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldirilmasini 17/1/2002
tarihli ve 24643 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Uygunluk Degerlendirme Kuruluslari ile Onaylanmis Kuruluslara Dair Yönetmelik'te belirtilen hükümler ve bu Yönetmeligin Ek-VII'de belirtilen asgari kriterler çerçevesinde gerçeklestirir.

ALTINCI BÖLÜM
Tedbirler
Tedbirler
Madde 13- Asansörler veya güvenlik aksamlarinin temel saglik ve güvenlik kurallarinin yerine getirmeleri ile ilgili ve usulsüz isaret kullanimina karsi alinan tedbirler asagida belirtilmistir.
a) Bakanlik, bu Yönetmelige uygun olarak imal edilen CE uygunluk isareti tasiyan ve amacina uygun olarak kullanilan bir asansörün veya güvenlik aksaminin kisilerin ve yerine göre mallarin güvenligini tehlikeye
atabilecegini tespit ederse, asansörün veya güvenlik aksaminin piyasadan toplanmasi veya toplatilmasi, piyasaya arzini engelleyecek veya serbest dolasimini kisitlayacak bütün tedbirleri alir.
Bakanlik, özellikle bu durumun bu tip bir tedbir kararinin gerekçesiyle
birlikte;
1) Bu Yönetmeligin 5 inci maddesinde belirtilen temel güvenlik kurallarini karsilayamamasi,
2) Bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde bahsedilen standartlarin yanlis uygulanmasi,
3) Bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklik yüzünden olup olmadigini, Müstesarlik araciligi ile Komisyona bildirir.
b) Uygun olmayan bir asansör veya güvenlik aksami "CE" uygunluk isareti tasiyorsa, Bakanlik isareti kullanana karsi gerekli tedbirleri alir ve Müstesarlik araciligi ile Komisyonu bilgilendirir.
c) Asansörü monte eden asansör firmasi, binanin veya insaatin sorumlusu ile irtibata geçerek, gerekli bilgi alis verisini saglamali ve asansörün iyi çalismasini ve güvenlikli kullanimini saglamak için gerekli tedbirleri
almalidir.
d) Asansör firmasi, asansör kuyusunun asansörün çalismasi ve güvenligi için gerekenin disinda bir boru tertibati, tel sistemi ya da baska bir donatimin olmamasini saglayacak gerekli tedbirleri almalidir.
e) Bu Yönetmeligin 10 uncu maddesinin (a) bendi ve 13 üncü maddenin (c) ve (d) bentleri hükümleri sakli kalmak kaydiyla bu Yönetmelik hükümleri, asansörlerin bu Yönetmelikte belirlenmemis bir sekilde degistirilmesi anlamina gelmesi sartiyla, Bakanligin söz konusu asansörler hizmete girdiginde veya kullanildiginda kisilerin korunmasini saglamak için gerekli gördügü uygun sartlari bu Yönetmelige uygun olarak koyma haklarini etkilemez.

YEDINCI BÖLÜM
Asansör Tesis ve Isletme Uygulamalari
Proje
Madde 14- Asansörün avan ve tatbikat projeleri, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisleri tarafindan tespit edilen esaslara uygun olarak müstereken hazirlanir.
Projelerin hazirlanmasinda Türk standartlari esas alinacaktir, Türk standartlari kapsami disindaki isler için mensei ülke standartlari esas alinir.
Asansör avan projeleri mimari proje ile birlikte yapilacak ve mimari projeye esas teskil eder.
Asansörün tesisi ile ilgili tatbikat projeleri ise asansör montaji yapilmadan önce ilgili makama onaylattirilir.
Isletme Ruhsati alinmasi asamasinda ilgili kuruma ve asansör yaptiricisina projeler ruhsatla birlikte verilir.

Trafik Hesabi
Madde 15- Mimari tatbikat projelerinin yapimindan evvel, yapinin özellik ve kullanim sartlarina uygun trafik hesabi yapilmalidir.
a) Trafik hesabi, standart kapsamindaki isler için ilgili standardina, standart kapsami disindaki isler ve komple ithal isler için ise mensei ülkenin hesap usullerine göre asansör projelerini hazirlayan mühendis tarafindan
yapilir.
b) Trafik hesabinda kabul edilen ana kriterlerin sorumlulugundan bu kriterleri veren mimar, hesap sonucu bulunan asansör sayisi ve karakteristiginin sorumlulugundan projeyi hazirlayan mühendis sorumludur.

Mukavemet Hesabi ve Mekanik Proje
Madde 16- Mukavemet hesabi ve mekanik proje ile ilgili hususlar asagida belirtilmistir.
a) Asansörün yapisini ilgilendiren mukavemet hesaplari:
Insaatin statik hesabina uygun olmak üzere asansörün makine dairesine, kuyu dibine ve ray tespit yerlerine gelecek yüklerin miktar ve cinsini gösteren hesaplardir ve bu hesaplar makine mühendisleri tarafindan tanzim
edilerek imzalanir.
b) Asansörün imalatini ilgilendiren mukavemet hesaplari:
Asansörün projesine uygun, ilgili standartlara göre makine mühendisleri tarafindan yapilacak mukavemet hesaplaridir.
c) Asansöre ait mekanik projeler makine mühendisi tarafindan tanzim edilerek imzalanir. Asansörün mekanik kisimlarindan makine mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yapilmasindan asansör firmasi sorumludur.

Elektrik Projeleri
Madde 17- Asansöre ait elektrik-elektronik projeleri elektrik-elektronik mühendisi tarafindan tanzim ve imza edilir. Asansörün elektrik-elektronik ile ilgili kisimlarindan elektrik-elektronik mühendisi, teknik uygulama
sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yapilmasindan asansör firmasi sorumludur. Elektrik projeleri isletme ruhsati müracaati esnasinda verilir.

Asansörün Kurulacagi Insaat Mahalli
Madde 18- Yapilarda asansör tesisinin kurulacagi insaat mahalleri, mutlaka bu Yönetmeligin 15 inci maddesindeki trafik hesabi sonucunda bulunan sayi ve karakteristige uygun asansörler için standartlarin öngördügü boyutlarda olmalidir.

Insaat Mahallinin Özellikleri
Madde 19- Asansör tesisinin kurulacagi insaat mahallinin özellikleri sunlardir:
a) Kat kapilari önündeki sahanlik, varsa Türk standartlarina, yoksa uluslar arasi geçerli standartlara uygun büyüklükte olmalidir.
b) Asansör makine dairesine çikis merdiveni, binanin ana merdiveni özelliginde olmalidir.
c) Asansör kuyusunun iç yüzü beton perde degilse, toz tutmayacak sekilde perdahli siva yapilmalidir.

Is Kazalari ve Diger Sorunlar
Madde 20-a) Asansör montajina basladiktan sonra, asansör kuyusunda olabilecek is kazalari ve diger sorunlardan, asansör firmasinin elemanlarinin çalistigi anlarda asansör firmasi; diger zamanlarda ise insaat firmasi sorumludur. Bu durum montaja baslandigi anda asansör firmasi ve insaat firmasi
arasinda hazirlanacak bir tutanakla belirlenir.
b) Asansör kuyularinin bakimi esnasinda yeterli derecede aydinlik olabilmesi için, asansör kuyusuna makine dairesinden kumandali sabit aydinlatma tesisati yapilmalidir.

Isletme Ruhsati
Madde 21- Isletme Ruhsati, asansör firmasi tarafindan Belediyeden veya Belediye hudutlari disindaki yapilar için Valilikten alinan belgedir. Bu belge verilirken; asansör firmasinca bu Yönetmelik geregi asansörün tasarimi, projelendirilmesi (avan, uygulama, mukavemet, trafik hesaplari), imalati ve montaji yapilarak ve bakim sözlesmesiyle bakimi üstlenilerek, can ve mal güvenligi açisindan uygun olmasi ve CE uygunluk isareti ile Onaylanmis Kurulustan alinan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyaninin varligi
aranir. Belgesi bulunan ve CE uygunluk isareti tasiyan asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat asamasinda ayrica inceleme ve denetim yapilmaz.

Bina Sorumlusu
Madde 22- Bina sorumlusu, asansörün, bu Yönetmelik kurallarina uygun olarak güvenli bir sekilde çalismasini saglamak amaci ile ayda bir defa düzenli bakimini ve onarimini bu Yönetmelikte tarif edilen asansör firmasina
veya yetkili servisine yaptirmaktan ve kullanicilarin can ve mal güvenliginin tam olarak saglanmasi amaci ile gerek kullanim hatalarindan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin önlenmesi için yapinin bagli bulundugu belediye veya valilik tarafindan ilk kontrolünü asansörün isletmeye açilmasindan iki yil sonra, daha sonraki kontrollerini de her yil yaptirmaktan sorumludur.

Bakim
Madde 23- Bu Yönetmelik kapsamindaki asansörün kullanilmasi esnasinda, temel saglik ve emniyet gereklerinin devamliligini teminen sürekli kontrol altinda tutulabilmesi için;
a) Bina sorumlusu ile bir asansör firmasi veya onun yetkili servisi arasinda garanti müddetince geçerli aylik bakim ve servis hizmetleri anlasmasi yapilmasi zorunludur. Ayrica, asansör firmasi arizaya müdahale zamanini söz konusu anlasma metninde belirtmelidir.
b) Anlasma yapilan firma, asansörü imal eden asansör firmasi veya onun yetkili servisi olabilecegi gibi, bir baska asansör firmasi veya onun yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti süresince aylik bakim ve servis hizmetleri için anlasmaya baglanan firma muhakkak asansörü imal eden asansör firmasi veya onun yetkili servisi olmalidir.
c) Aylik bakim ve servis hizmeti verilen asansörde, orijinal yedek parça kullanilir.
d) Asansörü imal eden firma, yaptigi her tip ve özellikteki asansörün orijinal yedek parçalarini 10 yil süreyle stokta bulundurmak ve kendisince imal edilen asansöre aylik bakim ve servis hizmeti veren bir baska asansör
firmasi veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini, acilen ve normal piyasa kosullarinda mutlaka karsilamak zorundadir.

Yillik Kontrol
Madde 24- Yapinin bagli bulundugu belediyelerce veya belediye hudutlari disindaki yapilar için valiliklerce en az yilda bir kere her asansörün kontrolü yapilir. Ancak kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan
belediyeler veya valilikler yillik kontrol isini disaridan elektrik ve/veya makine mühendisine yaptirabilir. Bu mühendis emniyet ve isletme yönünden tesisin isletilmesine engel bulunmadigini belirten ve sorumlulugunu tasiyan bir rapor verir.
Bu rapor 3 nüsha olarak düzenlenir; birer nüshasi belediyede veya valilikte, asansör firmasinda veya yetkili servisinde ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden asansörün
bulundugu bina sorumlusu ve bakimini yapan firma müstereken sorumludur.

Kullanicilar ile Ilgili Hususlar
Madde 25- Asansör kullanan kisilerin asagidaki hususlara dikkat etmeleri gerekir.
Asansörün özelligine göre farklilik arz edecek hususlari asansör firmasi veya bakimci firma yazili olarak ilgililere verir, ilgililer bu bilgileri kullanicilara aktarir ve görebilecekleri yere asarlar.

Bu bilgiler sunlardir:
a) Asansör içinde kat arasinda kalan kisilerin kurtarilmasinda asansör firmasi veya bakimci firmanin yazili talimatina aynen uyulmasi,
b) Asansöre 12 yasindan küçüklerin yalniz binmelerinin önlenmesi,
c) Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadigina dikkat edilmesi,
d) Asansöre girip çikarken oyalayici hareketlerde bulunmayip bu isin süratle yapilmasi,
e) Asansör kullanicisinin kat kapisini içeriden veya disardan mutat seklin disinda açmaya ugrasmamasi,
f) Asansör kullanicisinin kat arasinda kaldiginda kapi camini kirarak çikmaya çalismamasi,
g) Kapisiz kabinlerde asansör kullanicisinin kabin içinde seyir halinde hareketli olan kapi tarafindaki duvara kendisinin veya beraberindekilerin veya esyalarinin temasina meydan vermemesi,
h) Asansör kullanicisinin kabin üstündeki çikis kapagindan kendi basina çikmaya çalismamasi (bu kapak sadece disaridan kurtarmak isteyenler için kullanilir),
i) Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymamasi için tedbir alinmasi,
j) Anlasmali bakim yapan firma disinda baska bir firma ve kisilerin asansöre müdahale ettirilmemesi.

Istisnalar
Madde 26- Makine dairesiz yapilan asansörler için makine dairesi ile ilgili hükümler uygulanmaz. Ancak asansör firmasi tarafindan muhtemel riskleri önleyici tedbirler alinmalidir. Ayrica güvenlik sartlari ile standartlarin ön
gördügü diger sartlar da uygulanir.

SEKIZINCI BÖLÜM
Çesitli Hükümler
Bildirimler
Madde 27- Bildirimlere iliskin hususlar asagida belirtilmistir.
a) Bakanlikça, 95/16/EC sayili Avrupa Birligi direktifi dikkate alinarak hazirlanan bu Yönetmeligin uygulamaya konuldugu Müstesarlik araciligi ile Komisyona ve Avrupa Birligi üyesi ülkelere bildirilir.
b) Bu Yönetmelik hükümleri geregince, herhangi bir asansöre veya güvenlik aksamina 9 uncu ve 13 üncü maddelerle getirilen her türlü sinirlama, yasaklama ve tedbirlerin alinmasini gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlikça en kisa süre içinde ilgili taraflara ve Müstesarlik araciligi ile Komisyona ve Avrupa Birligi üyesi ülkelere bildirilir.

Gizlilik
Madde 28- Bakanlik, Onaylanmis Kurulus ve bu Yönetmeligin uygulanmasina katilan bütün taraflar, görevlerini yerine getirmeleri sirasinda temin ettikleri bütün bilgilerin gizliligini saglar.

Aykiri Davranislarda Uygulanacak Hükümler
Madde 29- Bu Yönetmeligin Yedinci Bölümünde yer alan hizmete iliskin hususlara aykiri hareket edenler hakkinda 4077 sayili Kanun ve bu Yönetmeligin ürünlere iliskin hükümlerine aykiri davranista bulunanlara ise 4703 sayili Kanun hükümleri uygulanir.

Yürürlükten Kaldirilan Mevzuat
Madde 30- 20/12/1995 tarihli ve 22499 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Asansör Yönetmeligi, bu Yönetmeligin zorunlu olarak uygulamaya girdigi tarihten itibaren yürürlükten kaldirilmistir.

Düzenlemeler
Madde 31- Bakanlik, bu Yönetmeligin uygulanmasi ile ilgili olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmaya yetkilidir.

Ulusal Daimi Komite
Madde 32- Bu Yönetmeligin uygulanmasi ve islerliginin saglanmasi amaciyla, gerektiginde, Bakanlik koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluslarinin temsilcilerinden olusan Ulusal Daimi Komite kurulabilir. Bu komiteye istirak edecek kurum ve kuruluslar ve komitenin çalisma usul ve esaslari yayimlanacak teblig ile belirlenir.
Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik, yürürlüge girdigi tarihten 18 ay sonra zorunlu olarak uygulanir. Bu süre zarfinda gerek bu Yönetmeligin hükümlerine uygun üretilen, gerekse 30 uncu maddede belirtilen Asansör Yönetmeligi ve ilgili standardina uygun imal edilen ürünler piyasaya arz edilebilir.

Yürürlük
Madde 33- Bu Yönetmelik yayim tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme
Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakani yürütür.

Ek-1
ASANSÖR VE GÜVENLIK AKSAMININ TASARIMI VE YAPIMI ILE ILGILI
TEMEL SAGLIK VE GÜVENLIK KURALLARI
1. Temel saglik ve güvenlik kurallari altindaki zorunluluklar, ancak asansörü monte eden veya güvenlik aksami imal eden tarafindan planlanan sekilde kullanildigi takdirde asansör veya güvenlik aksamin söz konusu
tehlikeye maruz kalacagi durumlarda uygulanir.
2. Yönetmelikte kapsanan temel saglik ve güvenlik kurallari zorunludur. Ancak, hali hazirda teknigin mevcut durumuyla, bunlarin ortaya koydugu hedeflere ulasilamaya bilinir. Bu gibi durumlarda, mümkün oldugu kadar genis ölçüde, asansör veya güvenlik aksami bu hedeflere yakin bir sekilde tasarlanmali ve yapilmalidir.
3. Güvenlik aksami imalatçisi ve asansörü monte eden kendi asansörlerine uygulanan bütün her seyi belirlemek ve monte amaciyla tehlikeleri degerlendirme zorunlulugu altindadirlar. Bu degerlendirmeyi dikkate alarak bunlari tasarlamali ve yapilmalidirlar.
4. Bu Yönetmelikte kapsanmayan, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Yapi Malzemeleri Yönetmeliginde (89/106/AT) belirtilen temel kurallar asansörlere yöneliktir.
1. GENEL
1.1. Muhtemel bir tehlike varsa ve bu Ekte kapsanmiyorsa 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Makina Emniyeti Yönetmeliginin (98/37/AT) Ek-I'nin madde 1.1.2'sindeki temel saglik ve güvenlik kurallari her sartlarda uygulanir.
1.2. Kabin
Kabin, azami kisi sayisi ve monte eden tarafindan tespit edilen asansörün beyan yüküne karsi gelen yer ve mukavemeti saglayacak sekilde tasarlanmali ve monte edilmelidir.
Insanlarin tasinmasi için planlanan asansörler için, boyutlari elverdigi takdirde, kabin kendi yapisal özelliklerinin özürlü insanlarin ulasim ve kullanimini engellemeyecegi veya kisitlamayacagi sekilde ve bunlarin
kullanimini saglayacak sekilde planlanan degisikliklere izin verecek sekilde tasarlanmali ve monte edilmelidir.
1.3. Asilma sekilleri ve destek sekilleri
Kabinin asilma ve/veya destek sekilleri, bunlarin baglantilari ve diger uç parçalari, kullanim sartlarini, kullanilan malzemeyi ve imalat sartlarini dikkate almak suretiyle, yeterli bir seviyede toplam güvenligi temin etmek ve
kabinin düsme riskini asgariye indirmek üzere tasarlanmali ve monte edilmelidir.
Kabini asmak için halatlar veya zincirler kullanildigi takdirde, her birinin ayri tutturma noktasi olan en azindan iki bagimsiz halat veya zincir bulunmalidir. Bu gibi halat veya zincirlerin, sabitlemek veya çevrim
olusturmak için gerekli olmadigi sürece, hiçbir baglanti veya ek yerlerinin olmamasi gerekir.
1.4. Yüklemenin kontrolü (asiri hiz dahil)
1.4.1. Asansörler, hesaplanan yük asildiginda normal sekilde çalismasini önleyecek sekilde tasarlanmali, imal edilmeli ve montaji yapilmalidir. 1.4.2. Asansörler bir asiri hiz düzenleyicisi (regülatörü) ile teçhiz
edilmelidir.
Bu Kurallar, hareket sistemlerinin tasarlandigi asiri hizin önlendigi asansörlere uygulanmazlar.
1.4.3. Hizli asansörler bir hiz-izleyici ve hiz-sinirlayici gereç ile teçhiz edilmelidir.
1.4.4. Sürtünmeli makaralarla çalisan asansörler, çekme halatlarinin makaralar üzerinde dengesini temin edecek sekilde tasarlanmalidir.
1.5. Makine
1.5.1. Bütün insan ve yük asansörlerinin kendi asansör makinesinin bulunmasi gerekir. Bu kurallar, karsi agirlik yerine bir ikinci kabin kullanilan asansörler için uygulanmaz.
1.5.2. Asansörü monte eden, asansör makinelerinin ve asansörün diger ilgili tertibatlarin bulundugu yerlere, acil durum ve bakim halleri disinda girilememesini temin eder.
1.6. Kumanda cihazlari
1.6.1. Yaninda refakatçisi olmayan özürlü insanlarin kullanimi için planlanan asansörlerin kumanda cihazlari buna göre tasarlanmali ve yapilmalidir.
1.6.2. Kumandasinin islevleri açikça belirtilmelidir.
1.6.3. Bir grup asansör için olan çagirma devreleri, paylasilmis veya birbirlerine bagli olabilirler.
1.6.4. Elektrikli teçhizat asagidaki sartlari yerine getirecek sekilde monte edilmeli ve baglanmalidir:
- Dogrudan asansöre baglantisi olmayan devreler ile karistirilma ihtimali olmamalidir.
- Elektrik enerjisi yük altinda kesilebilmelidir.
- Asansörün hareketleri ayri bir elektrik güvenlik devresinde bulunan elektrik güvenlik cihazina baglanmalidir.
- Elektrik tesisatindaki bir hata tehlikeli bir duruma sebebiyet vermemelidir.

2. KABIN DISINDAKI KISILERE YÖNELIK TEHLIKELER
2.1. Asansör, kabinin hareket ettigi bosluga (asansör kuyusuna), acil durum ve bakim halleri disinda, ulasilamamasini temin edecek güvenlik önlemleri tasarlanmali ve yapilmalidir. Bir kisi bu bosluga girmeden önce
asansörün normal kullanimi imkansiz hale getirilmelidir.
2.2. Asansör, kabin uç pozisyonlarindan birindeyken ezilme (baski) riskini önleyecek sekilde tasarlanmali ve yapilmalidir. Uç pozisyonlarin ötesine serbest bir bosluk veya bir barinak ile bu hedef saglanmalidir.
Ancak, belirli durumlarda, özellikle eski binalarda, bu çesit bir çözümün uygulanmasinin mümkün olmadigi durumlarda, Bakanligin ilk onayi vermesi imkanini saglamak için bu riski önlemek amaciyla baska uygun yollar
önerilebilir.
2.3. Kabinin girisleri ve kat çikislari, planlamis kullanim sartlari için yeterli mekanik dirence sahip asansör kapilari ile donatilmis olmalidir.
Bir kilitleme tertibati normal çalisma esnasinda asagidakileri
önlemelidir:
- Bütün Durak kapilari kapali ve kilit tertibati kilitli olmadigi takdirde, kasitli veya kasitsiz olarak çalistirilsa dahi, kabinin hareketine baslamasini,
- Kabin hala hareket halindeyken ve önceden belirlenmis kat seviyesi disinda iken durak kapilarinin açilmasini önlemelidir.
Ancak, kapilar açikken bütün seviyelesme hareketlerine belirli bölgelerde, seviyelesme hizinin denetlenmesi sartlariyla izin verilebilir.

3. KABIN IÇINDEKI KISILERE YÖNELIK TEHLIKELER
3.1. Asansör kabinleri, havalandirma açikliklari haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak üzere tam-boy duvarlarla tamamen kapali olmali ve tam-boy kapilari olmalidir. Bu kapilar kapali olmadigi sürece, bu Ekin madde 2.3'ün üçüncü alt paragrafinda bahsi geçen seviyelesme hareketleri disinda, kabinin hareket etmemesi ve eger kapilar açiksa durma konumuna gelmesini temin edecek sekilde tasarlanmali ve monte edilmelidir.
Kabin ile asansör kuyusu arasina düsme riski varsa veya kat seviyesinde kabin yoksa, asansör iki durak seviyesi arasinda durdugunda, kabin kapilari kapali ve kilitli olmalidir.
3.2. Asansör kabini, elektrik kesintisi veya aksamin arizalanmasi hallerinde, kabinin serbest düsmesini veya kumanda edilemeyen yukari dogru hareketi engelleyen tertibata sahip olmalidir.
Kabinin serbest düsmesini önleyen tertibat, kabin aski tertibatindan bagimsiz olmalidir. Bu tertibat, kabini asansör firmasi tarafindan öngörülen azami süratte ve hesaplanan yükü ile durdurulabilmelidir. Bu tertibat
yardimiyla olusacak durdurma islemi, yük sartlari ne olursa olsun içindekilere zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir.
3.3. Tamponlar asansör boslugunun dibi ile kabinin tabani arasina monte edilmelidir.
Bu durumda, bu Ekin madde 2.2'sinde bahsi geçen serbest bosluk, tamponlar tam kapali durumdayken ölçülmelidir.
Bu gerek, hareket sistemlerinin tasarimi sebebiyle bu Ekin madde 2.2'sinde bahsi geçen serbest bosluk içine kabinin giremedigi asansörlerde uygulanmaz.
3.4. Asansörler, bu Ekin madde 3.2'sinde bahsi geçen tertibat isletme konumunda degilse, harekete geçme imkani olmayacak sekilde tasarlanmali ve yapilmalidir.

4. DIGER TEHLIKELER
4.1. "Durak kapilari" ve "kabin kapilari" veya her iki kapi beraberce, motorla çalistiriliyorsa, hareket ederlerken olabilecek ezilme riskini önleyici bir cihazla donatilmalidir.
4.2. "Durak kapilari", binayi yangindan korumaya katkida bulunduklari takdirde, camli kisimlari olanlar da dahil olmak üzere, bütünlük açisindan ve yalitim (alevi kontrol altinda tutmasi) açisindan ve sicagi iletmesi (isil
yayilim) açisindan atese karsi uygun bir sekilde dirençli olmalidir.
4.3. Karsi agirliklar, kabinin üstüne düsme veya kabinle çarpisma risklerini ortadan kaldiracak sekilde monte edilmelidir.
4.4. Asansörler, kabinin içinde kalmis olan kisilerin kurtarilmasi ve tahliyesine imkan saglayacak sekilde olmalidir.
4.5. Kabin, kurtarma hizmeti ile kalici irtibati saglayan çift-yollu haberlesme tertibati ve sesli alarm ile donatilmalidir.
4.6. Asansörler, asansör makinelerinin içerisindeki sicaklik, asansörü monte eden tarafindan belirlenen azami seviyeyi geçtigi durumda, hareketini tamamlayabilmesini saglayacak ancak yeni komutlari kabul etmeyecek sekilde tasarlanmali ve yapilmalidir.
4.7. Kabinler, uzun süreli durma halinde bile, yolcular için yeterli havalandirmayi temin edecek sekilde tasarlanmali ve yapilmalidir.
4.8. Kabin kullanim halinde veya bir kapisi açildiginda yeterli sekilde aydinlatilmalidir; bir acil durum aydinlatmasi da ayrica olmalidir.
4.9. Bu Ekin madde 4.5'te bahsi geçen haberlesme tertibati ve bu Ekin madde 4.8'de bahsi geçen acil durum aydinlatmasi, normal elektrik gücü olmadan da çalisacak sekilde tasarlanmali ve kurulmalidir. Bunlarin çalismasi, kurtarma isleminin normal isleyisine izin verecek kadar uzun olmalidir.
4.10. Yangin halinde kullanilabilecek olan asansörün kumanda devreleri, asansörün belirli seviyelerde durmasini önleyecek ve asansörün kurtarma ekipleri tarafindan öncelikli kumandasina izin verebilecek sekilde
tasarlanmali ve imal edilmelidir.

5. ISARETLEME
5.1. 98/37/AT Makina Emniyeti Yönetmeliginin Ek-1 madde 1.7.3'üne uyan herhangi bir makine için gerekli görülen asgari hususlara ek olarak, her kabin tasinabilecek azami yolcu sayisi ile beyan yükünün kilogram degerini açikça gösteren kolayca görülebilen bir plaka tasimalidir.
5.2. Eger asansör, kabin içinde kalmis olan kisilerin dis yardim olmadan çikmalarina izin verecek sekilde tasarlanmissa, ilgili talimat kabin içinde açik ve görülebilir olmalidir.

6.1. KULLANMA TALIMATI
Ek-IV'de bahsi geçen güvenlik aksami ile asansörü monte eden firmaca Türkçe yazilmis olan;
- Montaj,
- Tamir,
- Ayar,
- Bakimin,
etkin ve tehlikesiz olarak yapilmasini mümkün kilan bir el kitapçigi ile beraber olmalidir.
6.2. Her bir asansör, asansörü firmasi tarafindan Türkçe yazilmis bir doküman ile beraber olmalidir.
Bu doküman en az su bilgileri içermelidir;
- Normal kullanim için gerekli olan plan ve semalari içeren ve bakim, muayene, tamir, belirli araliklarla yapilan kontroller ve bu Ekin madde 4.4'te bahsi geçen kurtarma operasyonlari ile ilgili bir el kitapçigi,
- Tamirlerin ve uygun görüldügünde belirli araliklarla kontrollerin not edildigi bir kayit defteri.

Ek-II
A. Güvenlik aksamina yönelik AT Uygunluk Beyaninin içerigi(1)
AT uygunluk beyani asagidaki bilgileri içermelidir;
- Güvenlik aksaminin imalatçinin isim ve adresi(2),
- Uygun oldugu durumda, Türkiye'de yerlesik bulunan yetkili temsilcisinin isim, kimlik numarasi ve adresi(2),
- Güvenlik aksaminin açiklamasi, tip veya seri detaylari ve (eger varsa) seri numarasi,
- Açiklamadan anlasilmiyorsa, güvenlik aksamin güvenlik islevi,
- Güvenlik aksaminin imal tarihi,
- Güvenlik aksamin uydugu bütün ilgili hükümler,
- Uygun oldugu durumda, kullanilan uyumlastirilmis standardlara atif,
- Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin A fikrasinin [a (1 ve 2)]'ye uygun olarak, AT tip incelemesini yapan onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,
- Uygun oldugu durumda, bu onaylanmis kurulusun çikardigi AT tip inceleme belgesine atif,
- Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin A fikrasinin [a (2)]'ye uygun olarak imalat kontrollerini yapan onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,
- Uygun oldugu durumda, imalatçi tarafindan uygulanmis olan kalite güvencesi sistemini, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin A fikrasinin [a (3)]'e uygun olarak kontrol eden onaylanmis kurulusun isim adres ve kimlik numarasi,
- Güvenlik aksamin imalatçisi adina hareket etmekle yetkilendirilmis imza sahibinin kimligi veya onun Türkiye'de yerlesik bulunan yetkili temsilcisinin kimligi.

B. Monte edilen asansörlere yönelik AT Uygunluk Beyaninin içerigi(3) AT uygunluk beyani asagidaki bilgileri içermelidir;
- Asansörü monte edenin isim ve adresi(4)
- Asansörün tanimi, tip ve seri detaylari, seri numarasi ve asansörün montaj yapildigi adresi,
- Asansörün montaj yili,
- Asansörün uydugu bütün ilgili hükümler,
- Uygun oldugu durumda, kullanilan uyumlastirilmis standardlara atif,
- Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin B fikrasinin (a ve b)'ye uygun olarak asansörün modelinin AT tip incelemesini yapan onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,
- Uygun oldugu durumda, AT tip inceleme belgesine atif,
- Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin B fikrasinin (d)'sine uygun olarak asansörün dogrulanmasini yapan onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,
- Uygun oldugu durumda, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin B fikrasinin, (a), (b) ve (c)'nin ilk alt bendine göre asansörün son muayene yapan
onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,
- Uygun oldugu durumda, monte eden tarafindan uygulanan kalite güvencesi sistemini bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin B fikrasinin (a, b, c,) ve (e)'ye uygun olarak kontrol eden onaylanmis kurulusun isim, adres ve kimlik numarasi,
- Asansörü monte eden adina hareket etmekle yetkilendirilmis imza sahibinin kimligi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Beyan, Ek-I madde 6.1'de bahsi geçen el kitabi ile ayni dilde Türkçe çikarilmali ve daktilo ile yazilmis yada basilmis olmalidir.
(2) Bir yetkili temsilci için, mesleki ismi, açik adresi, ayni zamanda, güvenlik aksamin imalatçisinin mesleki ismini, kimlik numarasini ve adresini de belirtir.
(3) Beyan, Ek-I madde 6.2'de bahsi geçen el kitabi ile ayni dilde Türkçe çikarilmali ve daktilo ile yazilmis yada basilmis olmalidir.
(4) Mesleki ismi ve açik adresi.

Ek-III
"CE" UYGUNLUK ISARETI
"CE" uygunluk isareti asagidaki sekle sahip olan "CE" bas harflerinden lusur:

----------------------
-SEKIL VAR-
----------------------

Eger "CE" uygunluk isareti küçültülür veya büyültülür ise, asagidaki çizimde verilen oranlara sadik kalinmalidir.
"C" uygunluk isaretinin degisik parçalari, gerçekte 5 mm'den az olmayacak
sekilde ayni boyut küçük-ölçekli aksam için terk edilebilir.
"CE" uygunluk isareti, asagidakilerle ilgilenen onaylanmis kurulusun kimlik numarasi ile birlikte verilmelidir:
- Bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin A fikrasinin [(a) (2) veya (3)]'ünde bahsi geçen islemler
- Bu Yönetmeligin 7 nci maddesinin B fikrasinda bahsi geçen islemler.

Ek-IV
BU YÖNETMELIGIN 2 NCI VE 7 NCI MADDESININ (A) FIKRASINDA BAHSI
GEÇEN GÜVENLIK AKSAMININ LISTESI
1. Durak kapilarinin kilitlenmeleri için olan teçhizatlar,
2. Ek-I'in madde 3.2'de bahsi geçen düsmeleri önlemek ve kabinin düsme veya kontrolsüz yukari dogru hareketini önleyen tertibatlar..
3. Asiri hiz sinirlayici teçhizatlar.
4. (a) Enerji depolayan tipte Tamponlar:
- Hem dogrusal olmayanlar,
- Hem de geri dönme hareketi tamponlanmis olanlar,
(b) Enerji-Harcayan tipte Tamponlar
5. Düsmeleri önleyen teçhizatlar olarak kullanildigi durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldiricilarina baglanan güvenlik cihazlari.
6. Elektronik aksam içeren güvenlik salterleri seklindeki elektrikli güvenlik ekipmanlari.

Ek-V
AT TIP INCELEMESI (Modül B)
A. Güvenlik aksaminin AT tip incelemesi
1. AT tip incelemesi, bir onaylanmis kurulusun bir güvenlik aksamin temsili bir örnek numunesinin, takildigi asansörün yönetmeligin kurallarini saglamasina imkan verecegini dogrulamasi ve belgelemesi islemidir.
2. AT tip incelemesi için basvurular, güvenlik aksamin imalatçisi veya yetkili temsilcisi tarafindan, kendi seçtigi bir onaylanmis kurulus kanali ile yapilmalidir.

Basvuru asagidakileri kapsamalidir:
- Güvenlik aksami imalatçisinin ismi ve adresi ve eger basvuru yetkili temsilci tarafindan yapiliyorsa, bunun ismi ve adresi ve güvenlik aksaminin imal yeri,
- Ayni basvurunun baska herhangi bir onaylanmis kurulus kanali ile yapilmadigina dair yazili beyan,
- Bir teknik dosya,
- Güvenlik aksaminin temsili bir numunesi veya bunun nerede incelebilecegine dair ayrintilar.
Onaylanmis kurulus baska numuneler için gerekçeli talepte bulunabilir.

3. Teknik dosya güvenlik aksaminin uygunlugunun ve dogru sekilde takildigi asansörün yönetmeligin hükümlerine uygun olacagini mümkün kilmaya yeterli oldugunu degerlendirmeye imkan vermelidir.
Uygunluk degerlendirmesi amaciyla gerekli oldugundan, teknik dosya asagidakileri içermelidir:
- Kullanim alani (özellikle hiz, yük ve elektrik için olan olasi sinirlar) ve kosullari (özellikle patlayici çevreler ve parçalara yönelik etkileri) da dahil olmak üzere, güvenlik aksaminin genel açiklamasi,
- Tasarim ve imalat çizimleri veya semalari,
- Dikkate alinan temel kurallar ve bunlari saglamak için kullanilan kurallar (örnegin bir uyumlastirilmis standard), - Asansör imalatçisi tarafindan yapilan veya yaptirilan her türlü deney ve
tasarim hesap (rapor) sonuçlari,
- Güvenlik aksamina ait olan montaj talimatinin bir kopyasi,
- Seri-imal edilen güvenlik aksaminin, incelenen güvenlik aksamina uygun olmasini temin etmek için imalat asamasinda alinan tedbirler.
4. Onaylanmis Kurulus
- Istenen hedeflerin ne ölçüde karsilandigini degerlendirmek için teknik dosyayi incelemeli,
- Teknik dosya bazinda, güvenlik aksaminin yeterliligini incelemeli,
- Güvenlik aksamin imalatçisi tarafindan uygulanan çözümlerin, güvenlik aksaminin, asansör üzerine dogru bir sekilde takildigi zaman, islevlerini yerine getirmesine izin verecek sekilde yönetmeligin kurallarini sagladigini
kontrol etmek için gerekli olan uygun kontrolleri ve deneyleri yapmali veya yaptirmalidir.
5. Eger güvenlik aksaminin temsili bir örnek numunesi kendisine uygulanabilen yönetmeligin hükümlerini sagliyorsa, onaylanmis kurulus, basvurana bir AT tip inceleme belgesi verir. Belge, güvenlik aksaminin
imalatçisinin isim ve adresini, kontrollerin sonuçlarini, belgenin geçerliliginin bütün sartlarini ve onaylanmis tipin tanimlanmasi için gerekli olan özellikleri içermelidir.
Bakanlik, Komisyon ve diger onaylanmis kuruluslar bu belgenin bir kopyasini ve gerekçeli bir taleple, teknik dosyanin bir kopyasini, gerçeklestirilen incelemelerin, hesaplamalarin ve deneylerin raporlarini
alabilirler. Eger onaylanmis kurulus imalatçiya bir AT tip inceleme belgesi vermeyi reddederse, bu reddin detayli sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz islemi için hüküm verilmelidir.

6. Güvenlik aksamin imalatçisi, orijinal teknik dosyada (bu Ekin madde 3'ün ilk bendine bakiniz) belirtilmeyen yeni ekleme ve çesitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmis güvenlik aksaminda
yapmis oldugu veya yapmayi planladigi degisiklikleri onaylanmis kurulusa bildirmelidirler. Onaylanmis kurulus degisiklikleri incelemeli ve AT tip inceleme belgesinin hala geçerli olup olmadigini basvurana bildirmelidir.(1)
7. Her onaylanmis kurulus Bakanliga asagidakiler hakkindaki ilgili bilgileri iletmelidir.
- Verilen AT tip inceleme belgeleri,
- Iptal edilen AT tip inceleme belgelerini.
Her bir onaylanmis kurulus, diger onaylanmis kuruluslara da, iptal etmis oldugu AT tip inceleme belgeleri hakkindaki ilgili bilgileri iletmelidir.
8. AT tip inceleme belgeleri ve dosyalar ile AT tip inceleme islemleri ilgili bilgiler Türkçe olarak düzenlenmelidir.
9. Güvenlik aksaminin imalatçisi veya onun yetkili temsilcisi AT tip inceleme belgelerinin teknik belgelerinin kopyalarini ve bunlarin eklerini en son güvenlik aksamin imal edildigi tarihten itibaren 10 yil süreyle muhafaza
etmelidir.
Hem güvenlik aksaminin imalatçisi ve hem de onun yetkili temsilcisi Türkiye'de ya da Topluluk içinde yerlesik degilse, teknik belgeleri hazir bulundurma zorunlulugu, bu güvenlik aksamini ülke piyasasina arz eden kisiye
düser.

B. Asansörler için AT tip incelemesi
1. AT tip incelemesi, bir onaylanmis kurulusun ekleme veya çesitlendirme yapilmasina iliskin hiç bir hüküm bulunmayan bir asansör veya asansör modelinin, yönetmeligin kurallarini sagladigini dogrulamasi ve belgelemesi islemleridir.
2. AT tip incelemesi için basvurular, asansörü monte eden tarafindan, kendi seçtigi bir onaylanmis kurulus kanali ile yapilmalidir.
Basvuru asagidakileri kapsamalidir:
- Asansörü monte edenin isim ve adresi,
- Ayni basvurunun baska herhangi bir onaylanmis kurulus kanali ile yapilmadigina dair yazili bir beyan,
- Bir teknik dosya,
- Asansör modelinin nerede incelenecegine dair detaylar. Incelenecek asansör modeli uç parçalara sahip olmali ve en azindan üç seviyede (üst, orta ve alt) hizmet edebilecek sekilde olmalidir.
3. Teknik dosya, asansörün yönetmeligin hükümlerine uygun oldugunun degerlendirmesine ve asansörün tasarimina ve çalismasinin anlasilmasina imkan vermelidir.
Uygunluk degerlendirmesi amaciyla gerekli oldugundan, "Teknik Dosya" asagidakileri içermelidir:
- Asansörün temsili modelinin genel bir açiklamasi. Teknik dosya, incelemede olan asansörün temsili modeline olabilecek bütün eklemeleri açikça belirtmelidir [bu Yönetmeligin 4 üncü maddesine bakiniz].
- Tasarim ve imalat çizimleri veya semalari,
- Uyumlastirilmis standarddaki gibi dikkate alinan temel kurallar ve bunlari saglamak için kullanilan gereçler (örnegin, bir uyumlastirilmis standard)
- Asansör imalatçisinin kullandigi güvenlik aksamlarinin AT uygunluk bildirimlerinin bir kopyasi,
- Imalatçi tarafindan yapilan her bir deneyin veya hesaplarin sonuçlari,
- Asansörün el kitapçiginin bir kopyasi,
- Seri imalatin asansörlerin, yönetmeligin hükümlerine uygun olmasini temin etmek için imalat asamasinda alinan tedbirler.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Eger onaylanmis kurulus gerekli görürse ya orijinal AT tip inceleme
belgesine bir ek yayinlar ya da yeni bir basvuru yapilmasini ister.

4. Onaylanmis Kurulus:
- Istenen hedeflerin ne ölçüde karsilandigini degerlendirmek üzere teknik dosyayi incelemeli,
- Teknik dosyaya uygun olarak imal edilmis oldugunun kontrolü amaciyla, asansörün temsili modelini incelemeli,
- Asansörü monte eden tarafindan uygulanan çözümlerin yönetmeligin kurallarini sagladigini ve asansörün bunlara uygun oldugunu kontrol etmek için gerekli olan uygun kontroller ve deneyleri yapmali veya yaptirmalidir.
5. Eger asansörün modeli kendisine uygulanabilen yönetmeligin hükümlerini sagliyorsa, onaylanmis kurulus, basvurana bir AT tip inceleme belgesini verir. Belge, asansörü monte edeni isim ve adresini, kontrollerin sonuçlarini, belgenin geçerlilik kosullarini içermelidir.
Bakanlik, Komisyon ve diger onaylanmis kuruluslar bu belgenin bir kopyasini ve, gerekçeli bir taleple, teknik dosyanin bir kopyasini, gerçeklestirilen incelemelerin, hesaplamalarin ve deneylerin raporlarini alabilirler.
Eger Onaylanmis Kurulus imalatçiya bir AT tip inceleme belgesi vermeyi
reddederse, bu reddin detayli sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz islemleri için hüküm verilmelidir.
6. Asansörü monte eden, orijinal teknik dosyada [bu Ekin madde 3'ün (a) bendine bakiniz] belirlenmeyen yeni ekleme ve çesitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmis asansör üzerinde yapmis oldugu veya yapmayi planladigi degisiklikleri, onaylanmis kurulusa bildireceklerdir.
Onaylanmis kurulus degisiklikleri incelemeli ve AT tip inceleme belgesinin hala geçerli olup olmadigini basvurana bildirmelidir(1).
7. Her bir onaylanmis kurulus, Bakanliga asagidakiler hakkindaki ilgili bilgileri iletmeli ve Bakanlik Müstesarlik araciligi ile Komisyonu bilgilendirmelidir.
- Çikarilan AT tip inceleme belgelerini,
- Iptal edilen AT tip inceleme belgelerini,
Her bir onaylanmis kurulus, diger onaylanmis kuruluslara da iptal etmis oldugu AT tip inceleme islemleri ile ilgili bilgiler Türkçe verilmelidir.
8. AT tip inceleme belgeleri ve dosyalar ile AT tip inceleme islemleri ile ilgili bilgiler, Türkçe verilmelidir.
9. Asansörü monte eden, AT tip inceleme belgelerinin teknik belgelerinin kopyalarini ve bunlarin eklerini en son asansörün, temsili modeline uygun olarak imal edildigi tarihten itibaren en az 10 yil süreyle muhafaza
etmelidir.

Ek-VI
ASANSÖRÜN SON MUAYENESI
1. Son muayene, asansörü monte edenin bu Ekin madde 2'de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve piyasaya sürülen asansörün yönetmeligin kurallarini karsiladigini beyan etme isleminden ibarettir. Monte eden, her asansör kabinine CE isaretini ilistirecek ve AT uygunluk belgesi düzenleyecektir.
2. Monte eden, piyasaya sürülen asansörün AT tip inceleme belgesinde tarifi yapilan model asansöre uymasini ve uygulanmasi gereken tüm saglik ve güvenlik kurallarini saglayacak tüm tedbirleri alacaktir.
3. Monte eden, AT uygunluk beyaninin bir kopyasi ile bu Ekin madde 6'da da atifta bulunulan son muayene belgesini asansörün piyasaya sürüldügü tarihten itibaren 10 yil süreyle muhafaza edecektir.
4. Asansörün son muayenesi monte edenin seçtigi onaylanmis kurulus tarafindan yerine getirilecek veya getirtilecektir. Bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde atifta bulunulan uygulanabilir standardlarda tanimlanan uygun deney ve kontroller veya esdeger deneyler, asansörün yönetmeligin ilgili kurallarini
karsilamasini saglamak amaciyla yerine getirilecektir.
Bu kontrol ve deneyler özellikle;
a) Asansörün Ek-V'in B'sine göre onaylanan "model asansöre" uygun olup olmadigini kontrol etmek amaciyla dokümanlarin incelenmesini.
b) Asansörün gerek bosken ve gerekse maksimum yüklü iken çalistirilarak güvenlik cihazlarinin çalismasinin ve montajinin dogru yapildigini saglamayi (son durdurucular, kilitleme tertibati gibi),
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Eger Onaylanmis Kurulus gerekli görürse, ya orijinal AT tip inceleme belgesine bir ek yayinlar ya da yeni bir basvuru yapilmasini ister.

- Asansörün gerek bosken ve gerekse maksimum yüklü iken çalistirilarak güvenlik cihazlarinin islevini yerine getirip getirmediginin kontrolünü saglamayi,
- Nominal yükün 1,25 katina esit miktardaki yük ile yapilan statik deneyini kapsar.
Nominal yük, Ek-1'in madde 5'inde atifta bulunuldugu gibi olacaktir.
Tüm bu deneylerden sonra, onaylanmis kurulus asansörün kullanimi nedeniyle zarar verebilecek herhangi bir degisim ve bozulma olup olmadigini kontrol edecektir.
5. Onaylanmis kurulusa asagida yer alan belgeler verilmelidir:
- Asansörün tam plani,
- Son muayene için gerekli olan plan ve semalar, özellikle, kontrol devre semasi,
- Ek-1 madde 6.2'de atifta bulunulan kullanma el kitabinin bir nüshasi.
Onaylanmis kurulus, piyasaya sürülmekte olan, AT tip incelemesi beyaninda tarifi yapilan model asansör ile uygunlugunu dogrulamak için gerekli olmayan ayrintili planlari ve veya kesin bilgileri talep etmeyebilir.
6. Asansör yönetmelik hükümlerini karsiliyorsa, onaylanmis kurulus Ek-III geregince CE isaretinin yanina kendi ayirt edici numarasini ilistirecek ve kontrol ve deneylerin yapildigini ifade eden son muayene belgesini
düzenleyecektir. Onaylanmis kurulus, bunu Ek-1 madde 6.2'sinde atifta bulunuldugu gibi kayit defterinin ilgili sayfasina isleyecektir. Onaylanmis kurulus, son muayene belgesi düzenlemeyi reddederse ret
nedenlerini ayrintilari ile belirtmesi ve kabul isleminin yaptirilacagi araçlari göstermesi gereklidir. Asansörü monte eden son muayene için tekrar basvurdugunda ayni onaylanmis kurulusa basvurmalidir.
7. Son muayene belgesi, dosya ve kabul islemlerine iliskin bilgiler Türkçe verilmelidir.

Ek-VII
ONAYLANMIS KURULUSLARIN ATANMASINDA
DIKKATE ALINACAK ASGARI KRITERLER
1. Dogrulama islemlerini yürütmekle sorumlu kurulus, yönetici ve personeli; güvenlik aksami tasarimcisi, tesisçisi, tedarikçisi veya imalatçisi veya muayene edecekleri asansörün montajcisi veya bu taraflardan herhangi birinin yetkili temsilcisi olamazlar. Benzer sekilde, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinde atifta bulunulan kalite güvence sistemlerinin denetiminden sorumlu kurulus, yöneticisi ve personeli, güvenlik aksamin tasarimcisi, tesisçisi, tedarikçisi veya imalatçisi veya muayene ettikleri asansörün montajcisi veya
bunlarin yetkili temsilcileri olamazlar. Ayrica, güvenlik aksamlarinin tasarim, yapim, pazarlama ve bakimi veya asansörlerin montaji ile dogrudan veya yetkili temsilcisi olarak ugrasamazlar. Ancak bu, güvenlik aksami
imalatçilari ve asansör montajcilari ile kurulus arasindaki enformasyon alisverisine engel teskil etmez.
2. Kurulus ve personeli muayene ve denetim islemlerini en üst derecede profesyonel bütünlük ve teknik yeterlilikte yürütmeli ve muayenenin sonucunu ve kararlarini etkileyici tüm baski ve özellikle muayene ve denetim sonuçlarindan yarar elde edecek olan kisi ve gruplarin mali tesviklerinden
bagimsiz olmalidirlar.
3. Kurulusta, muayene ve denetim isleri ile ilgili teknik ve idari islerin düzenli yürütülebilmesini saglayacak gerekli personel ve teknik donanimin bulunmasi gereklidir, ayni zamanda belirli dogrulama için gerekli özel
tertibat da bulunacaktir.
4. Muayeneden sorumlu personel, asagidaki özelliklere sahip olmalidir.
- Bu konuda mesleki ve teknik egitim almis,
- Yaptiklari deneyler hakkinda gerekli bilgiye sahip ve bu tür deneylerde
yeterince deneyimli,
- Deneylerin performansini tevsik etmek için gereken belge, evrak ve rapor düzenleme ehliyetine sahip olmalidir.
5. Personelin tarafsizligi garanti edilmelidir. Ücretlendirme ise, yaptiklari deneylerin sayisina ve bu deneylerin sonuçlarina bagli olmamalidir.
6. Onaylanmis Kurulusa, kendi sorumlulugu ulusal yasa uyarinca, Bakanlik tarafindan verilmemis ise veya Bakanlik kendisi dogrudan deneylerin yapilmasindan sorumlu degilse, Onaylanmis Kurulus sorumluluk güvencesini üstlenmelidir.
7. Kurulus personeli bu Yönetmelik veya ulusal mevzuatin ilgili hükümleri geregi, yapilan isler sirasinda elde edilen bütün bilgiler hususunda profesyonel gizlilik ilkesine riayet edecektir (faaliyetlerin yürütüldügü
devletin uzman idari yetkilileri ile yüz yüze görüs bildirme haricinde).

Ek-VIII
ÜRÜN KALITE GÜVENCESI (Modül E)
1. Ürün kalite güvencesi, bu Ekin madde 2'de yer alan kurallari karsilayan güvenlik aksami imalatçisinin, güvenlik aksaminin AT tip inceleme Belgesinde tarifi yapilan tiptekine uygun oldugunu ve kendilerine uygulanan yönetmelik kurularini karsiladigini temin ve beyan etmesi ve güvenlik aksaminin asansöre
dogru bir sekilde yerlestirildiginde asansörün bu yönetmeligin kurallarini karsiladigini temin ve beyan etmesi islemidir.
Güvenlik aksaminin imalatçisi veya Türkiye içinde yerlesik yetkili temsilcisi her güvenlik aksamina CE isaretini ilistirecek ve AT uygunluk belgesi düzenleyecektir. CE isareti bu Ekin madde 4'de izah edilen gözetim
isleminden sorumlu onaylanmis kurulusun kimlik numarasi ile birlikte olacaktir.
2. Imalatçi, güvenlik aksaminin son muayenesi için onaylanmis kalite güvence sistemini ve bu Ekin madde 3'de izah edildigi gibi deneyleri uygulamali, ve bu Ekin madde 4'de belirtildigi gibi gözetime tabi olmalidir.
3. Kalite Güvence Sistemi
3.1. Güvenlik aksami imalatçisi, kalite güvence sisteminin degerlendirilmesi için, kendisinin belirleyecegi güvenlik aksamlari ile ilgili bir onaylanmis kurulusa basvuruda bulunur.

Basvuruda;
- Incelenecek güvenlik aksami ile ilgili bütün bilgilerin,
- Kalite güvence sistemine ait dokümanlarin,
- Onaylanmis güvenlik aksamlarinin teknik dokümanlari ile AT tip inceleme belgelerinin bir kopyasi bulunacaktir.

3.2. Kalite güvence sistemi altinda her güvenlik aksaminin incelenmesi ve bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde anilan ilgili standardlarda belirlenen uygun deneylerin veya esdeger deneylerin yönetmeligin bu konuya iliskin kurallarina uygunlugunun saglanmasi için yapilmasi gereklidir.
Güvenlik aksami imalatçisi tarafindan kabul edilen bütün esaslar, kurallar ve hükümler, yazili tedbirler, islemler ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli bir sekilde belge halinde sunulmalidir. Bu kalite güvence
sistem dokümanlari, kalite programlarinda, planlarinda, el kitaplarinda ve kayitlarinda ortak bir anlayis saglamalidir.

Özellikle;
(a) Kalite amaçlari,
(b) Güvenlik aksami kalitesiyle ilgili kurulus yapisi, sorumluluk ve yönetim gücü,
(c) Imal tarihinden sonra yapilmasi gereken inceleme ve deneyler,
(d) Kalite güvencesinin verimli islemesinin dogrulamasini yapan araçlar, (e) Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlarinin tariflerini içermelidir.
3.3. Onaylanmis Kurulus bu Ekin madde 2'sinde anilan kurallari karsilayip karsilamadigini tespit etmek için kalite güvence sistemini, degerlendirmelidir. Kurulus, ilgili uyumlastirilmis standardin(1) uygulandigi
kalite güvence sistemleri dogrultusunda bu kurallara uygunlugu kabul edecektir.
Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini degerlendirme konusunda tecrübeli en az bir kisi bulunmalidir. Degerlendirme isleminde, güvenlik aksami imalatçisinin imalathanesine ziyaretlerin de yer almasi gereklidir.
Karar, güvenlik aksaminin imalatçisina bildirilecektir.
Bildirimde inceleme sonuçlari ve gerekçeli degerlendirme karari bulunacaktir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Bu uyumlastirilmis standard EN 29003 olup, güvenlik aksaminin belirli
özelliklerinin dikkate alinmasi gereken yere ilistirilecektir.
3.4. Güvenlik aksami imalatçisinin kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri onaylandigi gibi yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve bunu uygun ve verimli bir sekilde sürdürmeyi saglamasi gereklidir.
Güvenlik aksamlari imalatçisi veya yetkili temsilcisi, kalite güvence sistemini onaylamis olan Onaylanmis Kurulusa kalite güvence sisteminde yapilmasi düsünülen her güncellestirme hakkinda bilgi verecektir.
Onaylanmis Kurulus önerilen degisiklikleri degerlendirmeli ve degistirilen kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de anilan kurallari hala karsilayip karsilamadigi veya tekrar degerlendirmenin gerekip gerekmedigi
hakkinda karar vermelidir.
Onaylanmis Kurulus, kararini imalatçiya bildirmelidir.
Bildirimde incelemenin sonuçlari ile gerekçeli degerlendirme karari bulunmalidir.
4. Onaylanmis kurulusun sorumlulugunda gözetim
4.1. Gözetim isleminin amaci güvenlik aksami imalatçisinin onaylanmis kalite güvence sistemi disindaki yükümlülükleri tam anlamiyla yerine getirip getirmedigi konusunda emin olabilecektir.
4.2. Imalatçi, Onaylanmis Kurulusa muayene amaciyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verecek ve kurulusa özellikle asagida belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi verecektir:
- Kalite güvence sistemi dokümanlari,
- Teknik dokümanlar,
- Muayene raporlari ve deney verileri, kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri hakkindaki raporlar gibi kalite kayitlari.
4.3. Onaylanmis Kurulus güvenlik aksami imalatçisinin kalite güvence sistemini muhafaza ettigi ve uyguladigindan emin olmak amaciyla denetimlerini belirli araliklarla sürdürmeli ve güvenlik aksami imalatçisina bir denetim raporu vermelidir.
4.4. Ilaveten, Onaylanmis Kurulus, güvenlik aksami imalatçisina ani ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretler esnasinda onaylanmis kurulus,
gerekirse, kalite güvence sisteminin islevini dogru olarak yerine getirip getirmedigini kontrol etmek amaciyla deneyler yapar veya yaptirir. Kurulus güvenlik aksami imalatçisina ziyaret raporunu ve eger deney yapilmissa deney raporunu vermelidir.
5. Imalatçi, imal edilen son güvenlik aksaminin imal tarihinden itibaren 10 yil süreyle:
- Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafin 3 üncü fikrasinda anilan dokümanlari,
- Bu Ekin madde 3.4'ün ikinci paragrafinda anilan güncellestirmeleri,
- Bu Ekin madde 3.4'ün son paragrafi ile bu Ekin madde 4.3 ve madde 4.4'de atifta bulunulan Onaylanmis Kurulustan alinan karar ve raporlari Bakanligin yetkisinde bulundurmalidir.
6. Her onaylanmis kurulus, bir diger onaylanmis kurulusa, düzenlenen ve iptal edilen kalite güvence sistem onaylari konularinda ilgili bilgiyi vermelidir.

Ek-IX
TAM KALITE GÜVENCESI (Modül H)
1. Tam kalite güvencesi, bu Ekin madde 2'deki yükümlülükleri karsilayan güvenlik aksami imalatçisinin, güvenlik aksaminin kendisine uygulanan yönetmelik kurallarini karsiladigini ve güvenlik aksaminin asansöre dogru bir sekilde yerlestirildiginde asansörün bu yönetmeligin kurallarini karsiladigini
temin ve beyan etmesi islemidir.
Imalatçi veya yetkili temsilcisi her güvenlik aksamina CE uygunluk isaretini ilistirmeli ve AT uygunluk belgesi düzenlemelidir. CE uygunluk isareti bu Ekin madde 4'deki izah edilen gözetim isleminden sorumlu Onaylanmis
Kurulusun kimlik numarasi ile birlikte kullanilmalidir.
2. Imalatçi, güvenlik aksaminin tasarim, imalat ve son muayenesi için onaylanmis kalite güvence sistemini ve bu Ekin madde 3'de izah edildigi gibi deneyleri uygulamali ve bu Ekin madde 4'de belirtildigi gibi gözetime tabi
olmalidir.
3. Kalite Güvence Sistemi
3.1. Imalatçinin, kalite güvence sisteminin degerlendirilmesi için bir Onaylanmis Kurulusa basvuruda bulunmasi gerekir.
Basvuruda:
- Güvenlik aksami ile ilgili bütün bilgiler,
- Kalite güvence sistemine ait dokümanlarin bulunmasi gereklidir.
3.2. Kalite güvence sistemi, güvenlik aksaminin kendisine uygulanan yönetmelik kurallarini karsiladigini ve güvenlik aksaminin asansöre dogru bir sekilde yerlestirildiginde asansörün bu yönetmeligin kurallarini karsiladigini temin etmelidir.
Imalatçi tarafindan kabul edilen bütün esaslar, kurallar ve hükümler, yazili tedbirler, islemler ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli bir sekilde dokümanter edilmelidir. Bu kalite güvence sistem dokümanlari;
kalite programlari, planlari, el kitaplari ve kayitlari gibi kalite politikalarinda ve islemlerinde ortak bir anlayis saglamalidir.

Belgeler asagidakilerin yeterli tanimlarini içermelidir;
- Kalite amaçlari ve güvenlik aksami tasarimi ve kalitesi ile ilgili kurulus yapisi, sorumluluk ve yönetim gücü;
- Standardlar dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarim özellikleri ve bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde anilan standardlar uygulanmadiginda güvenlik aksamlarina uygulanan yönetmeligin temel kurallarini karsilamak üzere kullanilacak araçlar,
- Güvenlik aksamlarinin tasariminda kullanilacak olan tasarim kontrol ve tasarim dogrulama teknikleri, islemler ve sistematik uygulamalar,
- Kullanilacak olan benzer imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, islemler ve sistematik uygulamalar,
- Imalat öncesi, sirasi ve sonrasinda yapilacak muayene ve deneyler ile bunlarin yapilma sikligi,
- Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlari,
- Gereken tasarim ve asansör kalitesine ulasilmasini ve kalite güvence sisteminin verimli çalismasini gözetleyecek araçlar.

3.3. Onaylanmis Kurulus, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de belirtilen kurallari saglayip saglamadigini degerlendirmelidir. Kurulus, ilgili uyumlastirilmis standardin(1) uygulandigi kalite güvence sistemleri dogrultusunda bu kurallara uygunlugu kabul edecektir.
Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini degerlendirme konusunda tecrübeli en az bir kisi bulunmalidir.
Degerlendirme islemlerinde, imalatçinin imalathanesine ziyaretlerin de yer almasi gereklidir.
Karar, güvenlik aksaminin imalatçisina bildirilecektir. Bildirimde inceleme sonuçlari ve gerekçeli degerlendirme karari bulunacaktir.
3.4. Güvenlik aksami imalatçisinin kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri onaylandigi gibi yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve bunu uygun ve verimli bir sekilde sürdürmeyi saglamasi gereklidir.
Imalatçi veya yetkili temsilcisi, kalite güvence sistemini onaylamis olan Onaylanmis Kurulusa kalite güvence sisteminde yapilmasi düsünülen her güncellestirme hakkinda bilgi verecektir.
Onaylanmis Kurulusun önerilen degisiklikleri degerlendirmeli ve degistirilen kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de anilan kurallari hala karsilayip karsilamadigi veya tekrar degerlendirmenin gerekip gerekmedigi
hakkinda karar vermelidir. Kurulus, kararini imalatçiya bildirmelidir. Bildirimde incelemenin sonuçlari ile gerekçeli degerlendirme karari bulunmalidir.
4. Onaylanmis Kurulusun sorumlulugunda gözetim,
4.1. Gözetim isleminin amaci güvenlik aksami imalatçisinin onaylanmis kalite güvence sisteminin geregi olan yükümlülügünü harfiyen yerine getirmesinin saglanmasidir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Bu harmonize standard EN 29001 olup, güvenlik aksaminin belirli özelliklerinin dikkate alinmasi gereken yere ilistirilecektir.

4.2. Güvenlik aksamin imalatçisi onaylanmis kurulusun muayene amaciyla tasarim, imalat, muayene ve deney yapma ve depolama yerlerine girebilmesine izin verilmeli ve kurulusa özellikle asagida belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi vermelidir.
- Kalite güvence sistemi dokümanlari,
- Analiz sonuçlari, hesaplamalar ve deneyler gibi kalite güvence sisteminin tasarim ile ilgili bölümünde verilen kalite kayitlari,
- Muayene raporlari, ve deney verileri, kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri hakkindaki raporlar gibi kalite güvence sisteminin imalat ile ilgili bölümünde verilen kalite kayitlari.
4.3. Onaylanmis Kurulus güvenlik aksami imalatçisinin kalite güvence sistemini muhafaza ettigi ve uyguladigindan emin olmak amaciyla denetimlerini belirli araliklarla sürdürmeli ve güvenlik aksami imalatçisina bir denetim raporu vermelidir.
4.4. Ilaveten, onaylanmis kurulus, güvenlik aksami imalatçisina ani ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretler esnasinda onaylanmis kurulus, gerekirse, kalite güvence sisteminin islevini dogru olarak yerine getirip
getirmedigini kontrol etmek amaciyla deneyler yapar veya yaptirir. Kurulus güvenlik aksami imalatçisina ziyaret raporunu ve eger deney yapilmissa deney raporunu vermelidir.
5. Güvenlik aksami imalatçisi veya yetkili temsilcisi, imal edilen son güvenlik aksaminin imal tarihinden itibaren 10 yil süreyle:
- Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafinda anilan dokümanlari,
- Bu Ekin madde 3.4'ün ikinci paragrafinda anilan güncellestirmeleri,
- Bu Ekin madde 3.4'ün son paragrafi ile bu Ekin madde 4.3 ve madde 4.4'ne atifta bulunulan onaylanmis kurulustan alinan karar ve raporlari Bakanligin tasarrufu altinda bulundurmalidir.
Güvenlik aksaminin imalatçisi veya yetkili temsilcisinin Türkiye içinde yerlesik olmadigi durumlarda hazirdaki teknik dokümanlari elinde tutma yükümlülügü güvenlik aksamini ülke piyasasina arz eden kiside olacaktir.
6. Her onaylanmis kurulus bir diger onaylanmis kurulusa, düzenlenen ve iptal edilen kalite güvence sistem onaylari konularinda ilgili bilgiyi vermelidir.
7. Tam Kalite güvencesi islemlerine iliskin bilgiler ve dosyalar Türkçe olarak hazirlanmalidir.


Ek-X
BIRIM DOGRULAMASI (Modül G)
1. Birim dogrulamasi asansör firmasinin, piyasaya sürülen, ve bu Ekin madde 4'de anilan uygunluk belgesine haiz asansörün Yönetmeligin kurallarini karsiladigini temin ve beyan etmesi islemidir. Asansör firmasi asansörün kabinine CE uygunluk isaretini ilistirmeli ve AT uygunluk belgesi düzenlemelidir.
2. Asansör montajcisi birim dogrulamasi için kendi seçtigi bir onaylanmis kurulusa basvuruda bulunacaktir.
Basvuruda;
- Asansör montajcisinin adi ve adresi ile asansörün monte edildigi yer,
- Benzer bir basvurunun bir baska onaylanmis kurulusa yapilmadiginin yazili olarak beyani,
- Bir teknik dosya bulunacaktir.
3. Teknik dosyanin amaci; asansörün bu Yönetmeligin kurallarina uygunlugunun degerlendirilmesine ve tasarim, montaj ve isletmesinin anlasilabilmesine imkan vermektir.

Uygunluk degerlendirilmesinde oldugu gibi, teknik dosyada;
- Asansörün genel olarak tarifi,
- Tasarim ve imalat çizim ile semalari,
- Söz konusu temel kurallar ve bunlari karsilamak için benimsenen çözümler (örnegin; harmonize standard),
- Asansör firmasi tarafindan yapilan veya yaptirilan her türlü deney ve hesaplamalar,
- Asansörü kullanma talimatinin bir kopyasi,
- Kullanilan güvenlik aksaminin AT tip inceleme belgesinin bir kopyasi bulunmalidir.
4. Onaylanmis Kurulus teknik dosyayi ve asansörü incelemeli ve asansörün bu yönetmeligin ilgili hükümlerini karsilamasini temin amaciyla, bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde anilan ilgili standard(lar)da belirtildigi üzere
uygun deneyleri veya esdeger deneyleri yapmalidir.
Eger asansör bu Yönetmeligin kurallarini karsiliyorsa, onaylanmis kurulus, Ek-III'e göre kendi kimlik numarasini CE uygunluk isaretinin yanina ilistirecek veya ilistirilmesini saglayacak ve yapilan deneyler ile ilgili
olarak uygunluk belgesi düzenleyecektir.
Onaylanmis Kurulus, Ek-I madde 6.2'de anilan kayit defterinin ilgili sayfalarini dolduracaktir.
Onaylanmis Kurulus, uygunluk belgesi düzenlemeyi reddederse bunun nedenlerini ayrintilari ile belirtmeli ve uygunlugun nasil saglanabilecegini vermelidir. Asansörün firmasi dogrulama için tekrar basvuruldugunda ayni
onaylanmis kurulusa basvurmalidir.
5. Uygunluk belgesi, dosya ve birim dogrulama islemlerine iliskin bilgiler, Türkçe olarak hazirlanmalidir.
6. Asansör firmasi teknik dosya ile birlikte uygunluk belgesinin bir kopyasini asansörün piyasaya sürülmesi tarihinden itibaren 10 yil süreyle muhafaza edecektir.
Ek-XI
RASTGELE KONTROLLERLE TIPE UYGUNLUK (Modül C)
1. Tip uygunlugu güvenlik aksami imalatçisi veya yetkili temsilcisinin güvenlik aksamlarinin AT tip inceleme belgesinde tarif edilen tip ile uyum içinde oldugunu ve güvenlik aksaminin, güvenlik aksamlarina uygulanan
yönetmeligin kurallarini karsiladigini ve güvenlik aksamlarinin dogru olarak monte edildigi takdirde asansörün yönetmeligin temel saglik ve güvenlik kurallarini karsiladigini temin etmesi ve beyan etmesi islemidir.
Güvenlik aksami imalatçisi veya yetkili temsilcisi, her güvenlik aksamina CE uygunluk isaretini ilistirecek ve bir AT uygunluk beyani düzenleyecektir.
2. Güvenlik aksami imalatçisi, imalat islemleri için imal edilen güvenlik aksamlarinin AT tip inceleme belgesine uydugu ve onlara uygulanan yönetmeligin kurallarini karsiladigi güvencesini verecegini temin için gereken tüm
tedbirleri almalidir.
3. Güvenlik aksami imalatçisi veya yetkili temsilcisi AT uygunluk beyaninin bir nüshasini imal edilen son güvenlik aksaminin imal tarihinden itibaren 10 yil süreyle muhafaza etmelidir.
Imalatçi veya yetkili temsilcisinin Türkiye içinde bulunmadigi durumlarda teknik dokümanlari elinde tutma yükümlülügü güvenlik aksamini Türkiye pazarina süren kiside olacaktir.
4. Imalatçi tarafindan seçilen onaylanmis kurulus, güvenlik aksamlarinin düzenli olmayan araliklarla kontrolünü yapmali veya yaptirmalidir. Imalati tamamlanmis güvenlik aksamlarindan, onaylanmis kurulus tarafindan alinan
yeterli miktarda numuneler incelenmeli ve imalatin yönetmeligin ilgili kurallarini karsilayip karsilamadigini kontrol etmek için, bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde anilan ilgili standard(lar)da belirtilen uygun deneyler veya
esdeger deneyler yapilmalidir. Kontrol edilen güvenlik aksamlarindan birinin veya daha fazlasinin uygun olmadigi durumlarda, onaylanmis kurulus gereken önlemleri almalidir. Güvenlik aksaminin kontrolü esnasinda dikkate alinacak noktalar, Ek-IV'de deginilen güvenlik aksamlarinin temel özellikleri göz önün
de bulundurularak, bu islemden sorumlu tüm onaylanmis kuruluslar arasindaki ortak bir anlasma ile tanimlanacaktir.
Onaylanmis Kurulusun sorumlulugu dogrultusunda imalatçi imalat islemleri sirasinda bu kurulusun kimlik numarasini ilistirecektir.
5. Dosya ve bu Ekin madde 4'de anilan düzenli olmayan araliklarla yapilan kontroller islemlerine iliskin bilgiler Türkçe olarak hazirlanmalidir.

Ek-XII
ÜRÜN KALITE GÜVENCESI (Modül E)
1. Ürün Kalite Güvencesi, bu Ekin madde 2'deki kosullari saglayan asansör firmasinca monte edilen asansörlerin uygulanan yönetmeligin kurallarini karsiladigini ve AT tip Inceleme Belgesinde tanimlanan tipe uygun oldugunu temin etmesi ve beyan etmesi islemidir.
Asansör firmasi CE uygunluk isaretini her asansöre ilistirmeli ve AT Uygunluk Beyanini düzenlemelidir. CE uygunluk isareti, bu Ekin madde 4'de tanimlanan gözetimden sorumlu onaylanmis kurulusun kimlik numarasi ile
birlikte kullanilmalidir.
2. Asansör firmasi, asansörün son muayenesi için onaylanmis bir kalite güvence sistemini ve bu Ekin madde 3'de tanimlanan deneyleri uygulamali ve bu Ekin madde 4'de tanimlanan gözetime tabi olmalidir.
3. Kalite Güvence Sistemi
3.1. Asansör firmasi kendi seçtigi bir onaylanmis kurulusa ilgili asansörler hakkinda, kalite güvence sisteminin degerlendirilmesi için basvurmalidir.

Bu basvuru asagidakileri içermelidir;
- Asansörlerle ilgili bütün bilgiler,
- Kalite güvence sistemi hakkindaki doküman,
- Onaylanmis asansörler hakkindaki teknik doküman ve AT tip Inceleme Belgesinin bir kopyasi.

3.2. Kalite Güvence Sistemi altinda, her asansörün incelenmesi ve yönetmeligin ilgili kurallarina uygunlugun saglanmasi için bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde belirtilen ilgili standardlara uygun deneylerin veya esdeger
deneylerin yürütülmesi gerekmektedir.
Asansör firmasi tarafindan kabul edilen bütün unsurlar, kurallar ve hükümler yazili tedbirler, islemler ve talimatlar seklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Söz konusu kalite güvence sistemi belgesi
kalite programlari, planlari, kullanim kitaplari ve kalite kayitlarinda ortak bir anlayis saglanmalidir.

Belge özellikle asagidakilerin yeterli tanimlarini içermelidir;
(a) Kalite amaçlari,
(b) Asansör kalitesi ile ilgili kurulus yapisi, sorumluluk ve yönetim gücü,
(c) En azindan Ek-VI madde 4 (b)'de belirtilen deneyleri de içeren, piyasaya sunulmadan önce yürütülecek olan inceleme ve deneyler,
(d) Kalite güvencesinin verimli islemesinin dogrulanmasini yapan araçlar.
(e) Muayene raporlari, deney verileri ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlari.

3.3. Onaylanmis kurulus, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de belirtilen kurallari saglayip saglamadigini degerlendirmelidir. Ilgili uyumlastirilmis standardi(1) uygulayan kalite güvence sistemleri dogrultusunda bu kurallara uygunlugu kabul edecektir.
Deneti ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde degerlendirme tecrübesine sahip en azindan bir kisi bulunmalidir.
Degerlendirme süreci montaj alanina ve montajcinin çalisma merkezine bir ziyareti de içermelidir.
Karar montajciya bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarini ve gerekçeli degerlendirme kararini içermelidir.
3.4. Asansör firmasi, onaylanan kalite güvence sisteminden dogan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülecegini temin etmelidir.
Asansör firmasi, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmis kurulusa, kalite güvence sisteminde yapilmasi düsünülen güncellestirmeler hakkinda bilgi vermelidir.
Onaylanmis Kurulus önerilen güncellestirmeleri degerlendirmeli ve güncellestirilmis kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki kurallari hala saglayip saglamadigi veya yeni bir degerlendirmenin gerekli olup olmadigi
konusunda karar vermelidir.
Onaylanmis Kurulus kararini asansör firmasina bildirmelidir.
Bildirim incelemenin sonuçlarini ve gerekçeli degerlendirme kararini içermelidir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Bu uyumlastirilmis standard EN 29003 olacaktir ve asansörlerin ayirt edici özelliklerinin dikkate alinmasinin mümkün oldugu durumlarda eklenmelidir.

4. Onaylanmis Kurulus sorumlulugunda gözetim
4.1. Gözetimin amaci; asansör firmasinin, onaylanmis kalite güvence sistemi disindaki yükümlülüklerini tam anlamiyla yerine getirip getirmedigi konusunda emin olabilmelidir.
4.2. Asansör firmasinin, onaylanmis kurulusun muayene ve deney alanlarina, muayene amaciyla girebilmesine izin vermeli ve bu izin ile birlikte özellikle asagida belirtilen hususlar hakkinda mevcut tüm bilgileri saglamalidir:
- Kalite güvence sistemi dokümani,
- Teknik doküman,
- Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlari.
4.3. Onaylanmis kurulus, asansör firmasinin kalite güvence sistemini sürdürmekte oldugunu ve uyguladigini garanti etmek amaciyla belirli araliklarla denetlemeler yapmali ve asansör firmasina bir denetim raporu
vermelidir.
4.4. Bunlarin yaninda, onaylanmis kurulus asansör montaj alanina beklenmedik ziyaretler yapabilir.
Böylesi ziyaretler esnasinda onaylanmis kurulus, gerektigi takdirde kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun isleyisini kontrol için deneyler yapabilir veya yaptirabilir. Asansör firmasina ziyaret raporunu ve eger deney yapilmissa deney raporunu vermelidir.
5. Asansör firmasina, son asansörün imal tarihinden itibaren 10 yil süreyle asagidaki belgeleri Bakanligin yetkisi altinda bulundurmalidir.
- Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafinin üçüncü fikrasinda belirtilen
doküman,
- Bu Ekin madde 3.4'ün ikinci paragrafinda belirtilen güncellestirmeler,
- Bu Ekin madde 4.3 ve 4.4 ve 3.4'ün son paragrafinda belirtilen onaylanmis kurulusun rapor ve kararlari.
6. Her onaylanmis kurulus, geri çekilen ve yayimlanan kalite güvence sistemi onaylarina iliskin her türlü bilgiyi diger onaylanmis kuruluslara iletmelidir.

Ek-XIII
TAM KALITE GÜVENCESI (Modül H)
1. Tam Kalite güvencesi, bu Ekin madde 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getiren bir asansör firmasinin, asansörlerin, uygulanan yönetmeligin kurallarini sagladigini temin etmesi ve beyan etmesi islemidir.
Asansör firmasinin, CE isaretini her asansöre ilistirmeli ve AT uygunluk beyani düzenlemelidir. CE isareti, bu Ekin madde 4'de tanimlanan gözetimden sorumlu onaylanmis kurulusun kimlik numarasi ile birlikte kullanilmalidir.
2. Asansör firmasinin, asansörlerin tasarim, imalat, birlestirme, montaj ve son muayenelerinde onaylanmis kalite güvence sistemini isletmeli ve bu Ekin madde 3'de belirtilen deneyleri uygulamali ve bu Ekin madde 4'de belirtilen gözetime tabi olmalidir.
3. Kalite Güvence Sistemi
3.1. Asansör firmasinin, bir onaylanmis kurulusa kendi kalite güvence sisteminin degerlendirmesine iliskin basvurmalidir.

Bu basvuru asagidakileri içermelidir;
- Asansörlere iliskin tüm bilgiler, özelliklerin ve asansörün isleyisi arasinda iliskinin anlasilabilir olmasina yönelik olan ve uygulanacak olan Yönetmeligin kurallari ile uygunluk içerisinde olmasini saglayan bilgiler,
- Kalite güvence sistemi hakkinda doküman.

3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin uygulanan Yönetmeligin kurallarina uygunlugunu temin etmelidir.
Asansör firmasinin, tarafindan benimsenen tüm unsurlar, kurallar ve hükümler, yazili önlemler, talimatlar ve islemler seklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Bu kalite güvence sistemi dokümanlari
programlar, planlar, el kitaplari ve kalite raporlari gibi islemlerin ortak bir anlayisini saglamalidir.

Doküman özellikle asagidakilerin yeterli tanimlarini içermelidir;
- Kalite amaçlari ve asansörlerin kalite ve tasarimlari hakkinda kurulus yapisi, sorumluluklari ve yönetim gücü,
- Uygulanacak standardlari da içeren teknik tasarim özellikleri ve bu Yönetmeligin 6 nci maddesinde belirtilen standardlarin tam olarak uygulanamamasi halinde asansörlere uygulanan yönetmelik kurallarinin
karsilanmasi için kullanilacak araçlar,
- Asansörlerin tasarimi esnasinda kullanilacak olan tasarim kontrol ve tasarim dogrulama teknikleri islemleri ve sistematik uygulamalar,
- Temin edilen malzemelerin, aksamin ve monte edilmis alt gruplarin kabulünde uygulanacak olan inceleme ve deneyler,
- Kullanilacak olan ilgili birlestirme, montaj ve kalite kontrol teknikleri, süreçleri ve sistematik uygulamalar,
- Montaj öncesinde [montaj kosullarinin muayenesi: Asansör boslugu (Saft), makine dairesi, vb.] esnasinda ve sonrasinda yürütülecek deneyler ve incelemeler [en azindan Ek-VI madde 4(b)'de belirtilen deneyleri içermesi],
- Muayene raporlari, deney ve kalibrasyon verileri ile bu isle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayitlari.
- Gerekli tasarim ve montaj kalitesine ulasilmasini ve kalite güvence sisteminin etkin isleyisini izleme araçlari.

3.3. Tasarim Muayenesi
Tasarimin uyumlastirilmis standardlara tam olarak uyumlu olmadigi durumlarda onaylanmis kurulus, tasarimin yönetmeligin hükümlerine uyup uymadigini incelemeli ve eger uyuyorsa asansör firmasi için onaylanmis
tasarimin ayirt edilmesi için gerekli detaylari içeren ve belgenin geçerlik sinirlarini belirten bir "AT Tasarim Inceleme Belgesi" vermelidir.
3.4. Kalite Güvence Sisteminin degerlendirilmesi
Onaylanmis kurulus, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de belirtilen kurallari saglayip saglamadigini degerlendirmelidir. Ilgili uyumlastirilmis standardi(1) uygulayan kalite güvence sistemi dogrultusunda bu
kurallara uygunlugu kabul edecektir.
Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde degerlendirme tecrübesine sahip en azindan bir kisi bulunmalidir. Degerlendirme süreci montaj alanina ve asansör firmasinin çalisma merkezine bir ziyareti de
içermelidir.
Karar asansör firmasina bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarini ve gerekçeli degerlendirme kararini içermelidir.
3.5. Asansör firmasi, onaylanan kalite güvence sisteminden dogan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülecegini temin etmelidir.
Asansör firmasi, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmis kurulusa, kalite güvence sisteminde yapilmasi düsünülen güncellestirmeler hakkinda bilgi vermelidir.
Onaylanmis Kurulus önerilen güncellestirmeleri degerlendirmeli ve güncellestirilmis kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki kurallari hala saglayip saglamadigi veya yeni bir degerlendirmenin gerekli olup olmadigi
konusunda karar vermelidir.
Kararini asansör firmasina bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarini ve gerekçeli degerlendirme kararini
içermelidir.
4. Onaylanmis Kurulus sorumlulugunda gözetim
4.1. Gözetimin amaci, asansör firmasinin, onaylanmis kalite güvence sistemi disindaki yükümlülükleri tam anlamiyla yerine getirip getirmedigi konusunda emin olabilmelidir.
4.2. Asansör firmasi, Onaylanmis kurulusa muayene amaciyla tasarim, imalat, birlestirme, montaj, muayene ve deney ve depolama alanlarina girmesine izin vermeli ve özellikle asagidakileri içeren, tüm mevcut bilgi ile
saglamalidir:
- Kalite güvence sistemi dokümanlari,
- Analiz, hesaplama, deney sonuçlari gibi kalite güvence sisteminin
tasarim asamasinda hazirlanan kalite kayitlari,
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Bu uyumlastirilmis standard EN 29001 olacaktir ve asansörlerin ayirt edici özelliklerinin dikkate alinmasinin mümkün oldugu durumlarda eklenmelidir.

- Muayene raporlari ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine iliskin raporlar, gibi montaj ve stoklarin kabulü ile ilgili kalite güvence sistemi bölümü için hazirlanan kalite kayitlari.
4.3. Onaylanmis Kurulus, asansör firmasinin kalite güvence sistemini bulundurdugunu ve uyguladigini temin etmek amaciyla belirli araliklarla denetlemeler yapmali ve asansör firmasi için bir denetim raporu
hazirlamalidir.
4.4. Ayrica, Onaylanmis Kurulus asansörün birlestirme alanina veya asansör firmasinin binasina beklenmedik ziyaretler gerçeklestirebilir. Bu ziyaretler sirasinda Onaylanmis Kurulus, gerekirse kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun isleyisini kontrol için deneyler yapabilir veya yapilmasini isteyebilir,
asansör firmasina ziyaret raporunu ve eger deney yapilmissa deney raporlarini vermelidir.
5. Asansör firmasi, asansörün piyasaya sunuldugu tarihten itibaren 10 yil süreyle asagidaki belgeleri Bakanligin yetkisi altinda bulundurmalidir.
- Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafinin ikinci fikrasinda belirtilen doküman,
- Bu Ekin madde 3.5'in ikinci paragrafinda belirtilen güncellestirmeler,
- Bu Ekin madde 3.5'in son paragrafinda ve madde 4.3 ve 4.4'de belirtilen Onaylanmis Kurulus rapor ve kayitlari.
Asansör firmasinin Türkiye içinde yerlesik olmadigi durumlarda bu yükümlülük Onaylanmis Kurulusa kalir.
6. Her Onaylanmis Kurulus, geri çekilen ve yayimlanan kalite güvence sistemi onaylarina iliskin her türlü bilgiyi diger Onaylanmis Kuruluslara iletmelidir.
7. Tam Kalite güvencesi islemlerine iliskin dosya ve bilgiler, Türkçe olarak verilmelidir.

Ek-XIV
IMALAT KALITE GÜVENCESI (Modül D)
1. Imalat Kalite Güvencesi, bu Ekin madde 2'deki yükümlülükleri yerine getiren asansör firmasinin, asansörlere uygulanan yönetmeligin kosullarini saglamakta oldugunu temin etmesi ve beyan etmesi islemleridir.
Asansör firmasinin CE isaretini her asansöre ilistirmeli ve yazili bir uygunluk beyani düzenlemelidir. CE isareti, bu Ekin madde 4'de belirtilen gözetimden sorumlu onaylanmis kurulusun kimlik numarasi ile birlikte
kullanilmalidir.
2. Asansör firmasi, asansörün imalat, montaj, son muayenesi için onaylanmis kalite güvence sistemini isletmeli ve bu Ekin madde 3'de tanimlanan deneyleri uygulamalidir ve bu Ekin madde 4'de belirtilen gözetime tabi olmalidir.
3. Kalite Güvence Sistemi
3.1. Asansör firmasi, bir Onaylanmis Kurulusa kendi kalite güvence sisteminin degerlendirilmesi için basvurmalidir.

Bu basvuru asagidakileri içermelidir:
- Asansörlere iliskin tüm bilgiler,
- Kalite güvence sistemine iliskin doküman,
- Onaylanmis tipin teknik dokümani ve AT tip inceleme belgesinin bir kopyasi.

3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin, uygulanan yönetmeligin kurallari ile uygunlugunu temin etmelidir.
Asansör firmasi tarafindan kabul edilen bütün unsurlar, kurallar ve hükümler yazili politikalar, islemler ve talimatlar seklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Kalite güvence sistemi dokümani kalite
programlarinin, planlarinin, el kitaplarinin ve kalite kayitlarinin tutarli yorumlarina izin vermelidir.
Doküman, özellikle asagidakilerin yeterli tanimlarini içermelidir;
- Kalite amaçlari ve asansörlerin kalitesine bagli olarak kurulus yapisi,
sorumluluklar ve yönetim gücü,
- Kullanilacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri,süreçleri ve sistematik faaliyetler,
- Montaj öncesinde, montaj sonrasinda ve esnasinda yürütülecek olan deney ve incelemeler(1),
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Bu deneyler en azindan EK VI madde 4(b)'de belirtilen deneyleri içermelidir.

- Muayene raporlari ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine iliskin raporlar gibi kalite kayitlari,
- Gerekli asansör montaj kalitesini, kalite güvence sisteminin etkin isleyisini saglayacak araçlari,
3.3. Onaylanmis kurulus, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki kurallari saglayip saglamadigini belirleyebilmek amaciyla degerlendirmelidir. Ilgili uyumlastirilmis standardi(2) uygulayan kalite güvence sisteminin söz konusu kurallari karsiladigi kabul edilmelidir.
Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde degerlendirme tecrübesine sahip en az bir kisi bulunmalidir.
Degerlendirme islemleri asansör firmasinin binasina bir ziyareti de içermelidir.
Karar asansör firmasina bildirilmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarini ve gerekçeli degerlendirme kararini içermelidir.
3.4. Asansör firmasi, onaylanan kalite güvence sisteminden dogan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürülecegini temin etmelidir.
Asansör firmasi, kalite güvence sistemini onaylayan Onaylanmis Kurulusa, kalite güvence sisteminde yapilmasi düsünülen güncellestirmeleri bildirmelidir.
Onaylanmis Kurulus öngörülen güncellestirmeleri degerlendirmeli ve güncellestirilmis kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki kurallari hala saglayip saglamadigi veya yeni bir degerlendirmenin gerekli olup olmadigi
konusunda karar vermelidir.
Kararini asansör firmasina bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarini ve gerekçeli degerlendirme kararini içermelidir.
4. Onaylanmis Kurulus sorumlulugunda gözetim
4.1. Gözetimin amaci, asansör firmasinin, onaylanmis kalite güvence sistemi disindaki yükümlülükleri tam anlamiyla yerine getirip getirmedigi konusunda emin olabilmektir.
4.2. Asansör firmasi, Onaylanmis Kurulusa muayene amaciyla imalat, muayene, birlestirme, montaj, deney ve depolama bölgelerine girmesine izin vermeli ve özellikle asagidakileri içeren konular hakkinda mevcut tüm
bilgileri saglamalidir:
- Kalite güvence sistemi dokümani,
- Muayene raporlari ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine iliskin raporlar gibi kalite kayitlari.
4.3. Onaylanmis Kurulus, asansör firmasi kalite güvence sistemini sürdürmekte oldugunu ve uyguladigindan emin olabilmek amaciyla belirli araliklarla denetimler yapmali ve asansör firmasina bir denetim raporunu
vermelidir.
4.4. Ek olarak Onaylanmis Kurulus asansör firmasina beklenmedik ziyaretler gerçeklestirebilir.
Böylesi ziyaretler esnasinda Onaylanmis Kurulus, gerektigi takdirde, kalite güvence sisteminin uygun isleyip islemedigini dogrulamak amaciyla deneyler yapabilir veya yapilmasini isteyebilir. Onaylanmis Kurulus asansör
firmasina bir ziyaret raporu ve eger deney yapilmissa deney raporlarini vermelidir.
5. Asansör firmasi, asansörün son üretim tarihinden itibaren 10 yil süreyle asagidaki belgeleri Bakanligin yetkisi altinda tutmalidir:
- Bu Ekin madde 3.1'in ikinci fikrasinda belirtilen doküman,
- Bu Ekin madde 3.4'ün 2. inci paragrafinda belirtilen güncellestirmeler,
- Bu Ekin madde 3.4'ün son paragrafinda ve madde 4.3 ve madde 4.4'de belirtilen onaylanmis kurulus rapor ve kayitlari.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(2) Bu uyumlastirilmis standard EN 29002 olacaktir ve asansörlerin ayirt edici özelliklerinin dikkate alinmasinin mümkün oldugu durumlarda eklenmelidir.

6. Her Onaylanmis Kurulus, geri çekilen ve yayimlanan kalite güvence sistemi onaylarina iliskin her türlü bilgiyi diger onaylanmis kuruluslara iletmelidir.
7. Asansör kalite güvencesi islemlerine iliskin belgeler ve bilgiler, Türkçe olarak verilmelidir.

Asansör Standartlari

Türk Standartlari

 TS - TS EN - TS ISO

Avrupa Standartlari

 EN

Uluslar Arasi

 ISO

Standart Adi  /  Yayim Tarihi

Standart Adi  /  Yayim Tarihi

Standart Adi  /  Yayim Tarihi

TS 10922 EN 81-1 /Nisan 2001
Asansörler - Yapim ve Montaj için Güvenlik Kurallari - Bölüm 1: Elektrikli Asansörler

EN 81-1
Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 1: Electric lifts

ISO 4101
Drawn steel wire for elevator ropes - Specification 

TS EN 81-2 /Nisan 1997
Asansörler - Yapim ve montaj için güvenlik kurallari - Bölüm 2: Hidrolik Asansörler

EN 81-2
Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 2: Hydraulic lifts

ISO 4190-1
Lift (US:Elevator) installation - Part 1: Class I, II, III and IV

TS EN 115 /Mart 1998
Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kurallari - Konstrüksiyon ve Tesisati Için

pr EN 81-3
Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 3: Electric and hydraulic service lifts

ISO 4190-2
Passenger lifts and services lifts - 
Part 2: Lifts of class IV

TS EN 627 /Mart 1997 
Asansörlerin, Yürüyen Merdivenlerin ve Yürüyen Yolcu Bantlarinin Verilerinin Kaydedilmesi ve Izlenmesi Kurallari

pr EN 81-5
Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 5: Screw lifts

ISO 4190-3
Passenger lifts installations - Part 3: Service lift class V

TS 863 /Nisan 1995
Asansörler - Insan Tasimak Için - Elektrikli

pr EN 81-6
Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 6: Guided lifts

ISO 4190-5
Lifts and service lifts (USA : elevators and dumbwaiters) - Part 5: Control devices, signals and additional fittings

TS 9761 EN 50214 /Subat 1998
Kablolar - Asansörler için Bükülgen Kablolar

pr EN 81-7
Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 7: Rack and pinion lifts

ISO 4190-6
Lifts and service lifts (USA : elevators and dumbwaiters) -Part 6: Passenger lifts to be installed in residental buildings - Planning and selection

TS 1108 /Nisan 1995 
Asansörler - Yük tasimak için - Elektrikli

pr EN 81-8
Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 8: Lift landing door - Fire resistance testing

ISO 4344
Steel wire ropes for lifts

TS 1812 /Aralik 1988
Asansörlerin hesap, tasarim ve yapim kurallari (Elektrikle çalisan ve yük asansörleri için)  

pr EN 81-11
Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 11: New lifts in existingbuildings

ISO 7465
Passenger lifts and service lifts - Guide rails for lift cars and counterweights - T-type

TS 2168 /Mayis 1976
Asansörler-Bakim Kurallari(Insan ve Yük Tasimak için Elektrikle Çalisan)

pr EN 81-70
Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 70: Particular application for passenger and good passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability

ISO 8383
Lifts on ships - Specific requirements

TS 4789 /Nisan 1986 
Asansör Kilavuz Raylari ve Baglama Pabuçlari

pr EN 81-72
Safety rules for the contruction and installation of lifts - Part 72: Firefighters lifts

ISO 9289
Oilseed residues - Determination of free residual hexane

TS 8237 /Nisan 1995 
Asansörler-Yerlestirme ile ilgili Boyutlar-Sinif-I-II-III

EN 115
Safety rules for the contruction and installation of escalator and passenger conveyors

 

TS 8238 /Mart 1990 
Asansörler-Otomatik Kapili-Yerlestirme ile ilgili Boyutlar-Sinif 4-Yük Asansörleri

EN 627
Specification for data logging and monitorin of lifts, escalator and passenger conveyors

 

TS 8239 /Mart 1990 
Asansörler-Otomatik Kapili-Yerlestirme ile ilgili Boyutlar-Sinif 5-Servis Asansörleri

pr EN 13015
Maintenace instruction for lifts and escalators

 

TS 12255 /Nisan 2000
Yetkili Tamir ve Bakim Servisleri - Asansörler, Yürüyen Merdivenler, Yürüyen Yolcu Bantlari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS 12361 /Aralik 1997
Yetkili Tamir ve Bakim Servisleri - Genel Kurallar

TS ISO 4190-5
Asansörler ve Servis Asansörleri - Bölüm 5: Kumanda Tertibatlari, Sinyalleri ve Ilave Baglantilar

TS EN 12015
Elektromanyetik Uyumluluk(EMU-EMC) - Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Yolcu Bantlari için Ürün Aile Standardi Yayma (Emisyo) 

TS EN 12016
Elektromanyetik Uyumluluk - Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Yolcu Bantlari için Mamul Standardi - Bagisiklik

TS EN 60204-32
Makinelerde Güvenlik - Makinelerin Elektrik Donanimi - Bölüm 32: Asansör Makineleri için Güvenlik

TS ISO 8383 /Subat 2000
Gemi Asansörleri - Özel Kurallar

TS 9766 HD 360 S2 /Nisan 1997
Kablolar - Normal Kullanimlar için Kauçuk Yalitimli Dairesel Asansör Kablolari

TS IEC 227-6 /Nisan 1997
Kablolar - Polivinil Klorür Yalitimli - Beyan Gerilimi en çok 450/750V olan Bölüm :6 - Asansör Kablolari ve Bükülgen Baglantilar için Kablolar

TS IEC 245-5 /Nisan 1997
Kablolar - Kauçuk Yalitimli - Beyan Gerilimi en çok 450/750V olan Bölüm :5 Asansör Kablolari